Rahpasit searvadahtti Sámediggi

2009:s dajai Árja: Mii hálidit eanet rabas ja searvadahtti Sámedikki!

Sámediggi lea sámiid iešstivrenorgána. Nanu Sámediggi lea ge eaktun dasa ahte nagodit nannet sámiid  iešmearridanrievtti sierra álbmogin. Sámediggi ferte oažžut eanet mearridanválddi áššiin mat earenoamážit gusket sámiide. Sámedikki ja stáhtalaš eiseválddiid ráđđádallanšiehtadus ferte doahttaluvvot. Seammás lea maid Sámedikkis alddis stuora ovddasvástádus áimmahuššat iežas álbmoga rivttiid, álbmoga dáhtu mielde.

Árja dáhttu ahte Sámedikki galgá leat rabas, fátmmasteaddji ásahus mii váldá mielde báikegottiid, organisašuvnnaid, giliservviid, siiddaid jnv, go galgá dahkat mearrádusaid mat bohtet njuolgut čuohcat sin beaivválaš eallimii. Mii áigut ain eanet rabasvuođa Sámediggái.

 

Dan rájes bođiimet Sámediggái 2009:s lea Árja:

  • Ožžon miehtemiela dasa ahte Sámediggi lágida jámma álbmotčoahkkimiid dehálaš áššiin. Buot sámi beroštumit galget beassat buktit oaiviliid ja sáhttit váikkuhit Sámedikki politihkkii. Sámediggi ferte vel eanet oainnusin šaddat sámi servodagain.
  • Ožžon miehtemiela Stuoradikkis dasa ahte duohtavuođakommišuvdna álggahuvvo. Árja lei vuosttaš bellodat Sámedikkis gii ávžžuhi dutkat dáruiduhttima ja lea dáinna áššin bargan 2014 rájes.
  • Čuvvon lohpádusaimet, ahte dehálaš áššiid galgá sáddet gulaskuddamii iešguđetlágan sámi berošteddjiide.
  • Dorjon eanet almmolašvuođa Sámedikkis.
  • Evttohan ahte ráhkaduvvo sierra kataloga mas oaidná makkár iešguđetlágan ulbmiliidda Sámedikki bušeahtas addojuvvo doarjja jahkásaččat.

 

Árja dáhttu:

– Veahkehit oažžut oktasaš ipmárdusa Ráđđehusain das movt Sámedikki ja stáhtalaš eiseválddiid 2005 ráđđádallanšiehtadus galgá čađahuvvot iešguđetlágan áššiin.

– Leahket veahkkin oažžut Sámedikki ráđđádallat guoskevaš sámi beroštumiiguin mihá dávjjibut go dál dahká.

– Veahkehit ovddidit ráđđádallanláhka-evttohusa, mainna Sámediggi ja Ráđđehus leaba bargan, áššin Sámediggái. Ja dasto váikkuhit dasa ahte Stuoradiggi mearrida dan láhkan boahtte sámediggeáigodagas. Jus bušeahttagažaldat ii šatta oassin dien láhkii, de ferte álggahit sierra barggu mii sihkkarastá Sámediggái buriid bušeahttaprosedyraid.

–  Dakkár Sámedikki mii sádde dehálaš láhkaáššiid gulaskuddamii, ja mii muđui doalaha buori gulahallama buot berošteddjiiguin.

– Dakkár Sámedikki mii ovddida fásta ássi sámiid rivttiid, ja vuoruha sin vuoigatvuođaid suodjalanbarggu.

– Dakkár Sámedikki mii unnit čalmmustahttá siskkáldas áššiid ja doallá eanet fokusa olggosguvlui. Earet eará berre Sámedikki ovttasdoaibma ja gulahallan suohkaniiguin ja fylkkasuohkaniiguin nannejuvvot, earenoamážit dearvvašvuođa-ja fuolahansuorggis, ja skuvla-ja johtaluspolitihkas.

– Bargat oažžut Sámediggái eanet ekonomalaš friddjavuođa, nu ahte diggi beassá eanet ieš mearridit movt doarjagat galget juogaduvvot servodagas.

Gnist - web som funkler