Mii leat sámit ja bissot álo nu

Árjja árvvut ja vuođđojurdda Árja lea sámi bellodat. Árjja politihka ruohtas lea min earenoamáš sámi kultuvra, min oktasaš árvvut, min vuođđooaidnu ja min historjjálaš gullevašvuohta davviguovlluide. Sámit leat okta álbmot main lea historjjálaš čanastat árktalaš guovlluide. Olles sámi álbmot leat dehálaš kulturguoddi ja min árvvuid ja oktasaš kulturárbbi gaskkusteaddji.  Našunálastáhtaid riikkarájit eai galgga leat hehttehussan…

Árja lea bellodat buot sámiide

Árja lihkostuvai earenoamáš bures sámediggeválggain 2009 ja 2013. Bellodat, mii vuođđuduvvui 2008:s, oaččui njeallje áirasa 2013 válggas, golmma válgabiires: Nuorta, Ávjovári ja Gáisi.  Go Sámediggeráđđi molsašuvai 2016:s, de dagai Árja politihkalaš ovttasbargošiehtadusa, ja min presideantaevttohas Inger Eline Eriksen válljejuvvui ráđđelahttun. Árjjas leat lahtut buot golmma politihkalaš lávegottiin Sámedikkis dán áigodagas, ja leat maid áirasat iešguđetlágan…

Rahpasit searvadahtti Sámediggi

2009:s dajai Árja: Mii hálidit eanet rabas ja searvadahtti Sámedikki! Sámediggi lea sámiid iešstivrenorgána. Nanu Sámediggi lea ge eaktun dasa ahte nagodit nannet sámiid  iešmearridanrievtti sierra álbmogin. Sámediggi ferte oažžut eanet mearridanválddi áššiin mat earenoamážit gusket sámiide. Sámedikki ja stáhtalaš eiseválddiid ráđđádallanšiehtadus ferte doahttaluvvot. Seammás lea maid Sámedikkis alddis stuora ovddasvástádus áimmahuššat iežas álbmoga rivttiid,…

Čuvges boahttevuohta sámi báikkálaš servodagaide ja davviguovlluide!

Sámediggi – čielga álgoálbmotjietna davvin Árja dajai 2009:s ahte Sámediggi ferte šaddat čielgasit oasálaš davviguovlluid nannendoaimmain. Sámediggi galgá leat deháleamos eaktobiddji áššiin mat gusket dasa mii sámi guovlluin dáhpáhuvvá. Árja oaivvilda ahte ferte mihá eanet deattuhit dán makkár eavttuid vuođul dát eanaguovlu ieš dáhttu ovdánit. Sámediggi galgá ovttas báikkálaš servodagaiguin leat čielga jietna davvin, guovddáš…

Sámegielat ja mediat

Sámegiella – dehálaš oassi sámi identitehtas Sámi álbmot lea rikkis álbmot danin go mis leat nu máŋga sámegiela, ja nu máŋggalágan vuogit movt gielaid sáhttit geavahit. Neahttabreahtas dahje applikašuvnnain, gáktegoarrumiin ja suidnemiin hálidit mii ahte min gielat galget seailut ja gullot miehtá riikka ja birra máilmmi. Muhto ferte čađat bargat sámegielaid seailluhemiin, buot guovlluin Sámis.…

Gilit ja gávpogat, sámi servodagat ođđa áiggis

Árja oaivvilda ahte meahcci lea oassi mis buohkain. Dat lea min ruoktu, min borramušgámmir ja min mánáid oahppobáiki ja stoahkanšillju. Árja lea bellodat mii vuhtiiváldá sámiid beroštumiid giliin ja gávpogiin. Árja hálida nannet giliid vuođđostruktuvrra, ja goahcat eretfárrema mearrasámiid ja eará sámi smávva báikegottiin, iešguđetlágan váikkuhangaskaomiiguin. Danin mii hálidit ahte Sámediggi bidjá eanet barggu dasa…

Árja áigu ain nannet giliservodagaid

Gilit lea Sámi eallinsuotna Árja hálida geavahit Sámedikki doarjjaortnegiid sámi guovlluid, sámi eanadoalu, sámi mariidna ja eatnan alde ealáhusaid, luonddu ávkkástallama, duddjoma ja giliid oahpaheami vuođđostruktuvrra nannemii.  Stuora oassi meahcástalliid, lotnolasealáhusbargiid ja sámi vuođđoealáhusbargiid birgejumis leat luondduresurssat, maid sii vižžet sihke meahcceeatnamiin, čáziin ja mearas.   Árja dáhttu: – Nannet báikkálaš servodagaid vuođđostruktuvrra. – Ahte…

Gávpotsámit maid!

  Árja lea gávpotsámiid ovddasteaddji  Árja lea Sámedikkis evttohan ja ožžon áigái ollu buriid doaimmaid mat dorjot gávpotsámiid beroštumiid. Mii leat earet eará leamaš árjjalaččat mielde ásaheamen lagat ovttasbarggu gávpotsuohkaniiguin nugo Oslo, Romsa, Troandin ja Áltá. Gávpotsámiin galget maid leat buorit oahppofálaldagat ja sámi deaivvadanbáikkit, gos besset ovddidit ja oainnusindahkat kulturriggodaga. Árja dáhttu: – Ahte…

Sámi mánát ja nuorat

  Divraseamos mii mis lea Árja oaivvilda ahte sámi mánáidgárddit galget nannet mánáid giela. Sámi mánáidgárddiid pedagogalaš plánain galgá leat sámi sisdoallu, ja galget huksejuvvot sámi bajásgeassinnorpmaide ja árbemáhttui. Bajásgeassin ja oahppu galget vuođustuvvot sámiid iežaset eavttuide ja árvvuide. Danin ferte oahpu vuolggabáikin leat iešguhtege mánná ieš ja dárbbut mat sámi servodagas leat. Árja oaivvilda…

Sámi vuorasolbmot

Árbemáhtolaččat ođđa áiggis Árja lohpidii ahte jus beassat Sámediggái, de áigut sihkkarastit čielga vuoraspolitihkalaš nannema. Iežamet mielas leat mii ožžon áigái oba ollu!  Árja oaččui mieđáhusa dasa ahte ásahit sierra vuorrasiidráđi Sámediggái. Vuorrasiidráđđi lea nannen Sámedikki vuorasolbmuid politihkalaš barggu.  Árja lea earenoamážit dorjon prošeavttaid iešguđet sámi guovlluin maid ulbmil leamaš nannet fálaldagaid sámi vuorasolbmuide, nugo…

Gnist - web som funkler