Árja davviguovllu báikkálaš prográmma

Nyheter, Ođđasat, Prográmma

Árjja kandidáhttat Davviguovllo válgabiiris hálidit beassat Sámediggái bargat viidáseabbot daiguin politihkkálaš erehusáin máid mii leat ožžon čađá dan rájes go mii bođimet Sámediggái vuostaš háve 2009:is. Mii sávvat ahte du jietna lea mielde vuoi mii oažžut Árja-ovddasteaddji min válgabiiris!

 • Árja háliida leat mielde ráhkadit ollislaš doaibmaplána mearasámiid guolásteaddjiide, ja nannet mearasámiid historjjálaš vuoigatvuođa guolasteapmái ja ahte mearaluossabivdu ii galgga badjelmearáladdjat ráddjejuvvot. Mearaluossaguolásteami áigi galgá šaddat nu go lei 1980.
 • Árja háliida ahte sámi árbevirolaš bivdo ja guolástanvuogit suodjaluvvojit lága bokte.
 • Árja háliida ahte guollebiepman galgá čovdot ekologalaš bistevaččan ja ahte juohke gielddas galget ráhkadit golgadatásahusaid nu ahte sáhttet bivdit guollebiepmanluosaid mat leat báhtaran. Árja háliida ahte buot ođđá guollebiepman ásáhusát ožžot gáibádusáit mat hehttejit nuoskideame ja báhtareame.
 • Árja háliida gieldit ruvkeindustriija čuoldit mássáid merrii, jávriide ja jogáide! Mii háliidit ahte dálá ealáhusat min guovlluin galget oažžut suoji ruvkeindustriijadoaimmaide mat bilidit eallinvuođustusá olbmuide geat ásset mearaguovllus ja ellet dain máid meahcci ja vuotna buktá.
 • Árja háliida bargat viidásabbot ahte ásahuvvo sierra sámi kulturguovddáš mii ii leat čadnon makkárge politihkalaš organisašuvdnii Davviguovllo válgabiiris.
 • Árja mielas galget buohkat, geat háliidit, beassat oahppat sámegiela. Mii aigot árjjalaččat ovddidit eanet sámegielkurssaid rávisolbumid váste, giellalávgumiid ja giellačoagganemiid.
 • Árja mielas galggašedje giellalávgunfálaldagat mánáide ja nuoraide, ja sierra ohppiidlonohallanortnegat eará sami guovddášguovlluiguin.
 • Árja aigo bargat ahte Álttá suohkan oažžu iežas sámegiela suohkanmánáidgárdi. Mii aigot maid bargat ahte bohtet sámegielossodagat mánáidgárddiide, min válgabiiris.
 • Árja aigo maid bargat mearasámiid árbevirolaš ealáhusat galgat ovddiduvvot ja doalahuvvot.
 • Árja háliida ahte sámivuorrasat galget lágalaččain oažžut lobi geavahit iežas giela ásahusain.
 • Árja háliida ahte sámivuorrasat galget lágaláččat oažžut fuolaheami heivehuvvon iežas kultuvraduogážii.
 • Árja háliida ahte huksejuvvo dohkálaš buohcciviessufálaldat Áltái.—
 • Árja háliida ahte gielddat galggašedje oažžut mearridit iežas mohtorjohtolagaid ja fylkamánni ráddjejupmi galgá gáržžiduvvot.
 • Árja oaivvilda ahte galggašedje ásahuvvot eanet báikkálaš skuhtermáđijat vai ealáhusat geain lea dálveturisma birgejupmi álkibut besset doaimmahit sin ealáhusa.
 • Árja ii doarjju sisabáhkkemiit mat áitet árbevirolaš sámi ealáhusaid ja árbevirolaš meahcástallama ja luonddu ávkkástallama.
 • Árja aigo sierra ovttasbargošiehtadusa Sámedikki ja gielddait gaskka, mii nannešii sámegielat fálaldagaid sihke dearvvašvuođasuorggis, gieldda bálvalusain ja oahpahusas ja mii čalmmustahttešii sámi kultuvraid ja giela gielddain.
 • Árja háliida nannet mielke- ja biergobuvttadeami árktalaš eanadoalu. Dálá doarjja ođainvesteren rustegiidda ja buvttademiide nu ahte eanadoallu stuoriduvvo.
 • Árja háliida ahte lagásbuhtáduvvon biepmu vuoruhuvvo ja ahte ásahuvvo ealáhusšiehtadus árbevirolaš sámi meahcásteapmai.
 • Árja háliida ahte návdihálddašanguovllut unniduvvot ja eanet guovllut ráhkaduvvot.
 • Árja háliida ahte Stáhta eiseválddin šadda buoret dárkkástus iežaset elliin vuoi eastada vahágiit vuođđo ealáhusáide.
Gnist - web som funkler