Sametinget og grenseoverskridende samarbeid. Viktige milepæler i fremtiden

Árjas visjoner og fremtidstanker 

Árja ønsker å styrke samarbeidet mellom Sametingene i Finland, Norge og Sverige. Árja ønsker å videreutvikle seg som et grenseoverskridende samisk parti og har som målsetning å stille lister ved Sametingsvalgene både i Finland, Norge og Sverige.

Det som kjennetegner de samiske samfunnene, er en rik og mangfoldig kultur. For at mangfoldet i den samiske kulturen skal sikres for fremtiden mener Árja at alle samiske rettighetssaker må koordineres bedre og sikres god fremdrift.

 

Árja vil:

– At det må etableres en handlingsplan for gjennomføring av FNs Urfolkserklæring i Nordisk rett

– At det må lages en studie av erfaringene samene i Norge har hatt med ILO konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk.

– At Nordisk Samekonvensjon må være i tråd med folkerettslige krav, og sikre samenes rett til selvbestemmelse som urfolk og gi vern mot arealinngrep i samiske områder.

– At det fremforhandlede forslaget til Nordisk samekonvensjon må justeres slik at i) det er klart at samene selv har rett til å definere hvem som er å anse som same og ii) retten til selvbestemmelse som samene har etter folkeretten ikke begrenses av konvensjonen. Etter disse endringer bør konvensjonen vedtas for å sikre like rettigheter og muligheter for alle samer i de nordiske land.

– At Sametingene må styrke sitt samarbeid på tvers av landegrensene og med andre urfolk og Samisk Parlamentarisk Råd må få egen status i internasjonale organer slik som Arktisk Råd og Nordisk Råd.

– At Sametinget må sikres grunnlovsbeskyttelse i ny grunnlovsbestemmelse som omhandler samene som landets urfolk.

– At det grenseoverskridende samiske samarbeidet, særlig ungdomsarbeidet til Samisk Parlamentarisk Råd, og samiske ungdomsorganisasjoner, må sikres gode rammevilkår for sitt arbeid.

– At det må nedsettes en nasjonal forsoningskommisjon for å dokumentere fornorskningsprosessen og dens virkninger.

-At fornorskningshistorien og dens konsekvenser må synliggjøres i pensum for grunn- og videregående skoler og formidles på museer.

-At alle stortingspolitikere og folkevalgte får en innføring i fornorskningshistorien og dens konsekvenser.

– At det opprettes et nasjonalt fornorsknings- og forsoningsmuseum.

Gnist - web som funkler