Árja vil fortsatt styrke bygdesamfunnene

Bygdene er livsnerven i Sápmi

Árja vil at Sametingets støtteordninger skal brukes til å styrke infrastrukturen i samiske områder i samisk landbruk, samiske marine og landbaserte næringer, naturhøsting, duodjiproduksjon og opplæring i bygdene. Meahcástallit (utmarksbrukere), de som lever av kombinasjonsnæringer og samiske primærnæringer, henter alle en del av sin birgejupmi fra naturressursene både på land, vann og i havet.

 

Árja vil:

– Arbeide for at infrastrukturen i lokalsamfunnene styrkes.

– At Sametingets rolle skal styrkes i arealsaker, gjennom minerallovgivningen og annen lovgivning.

– At samiske kulturminner må sikres bedre beskyttelse i kulturminneloven da disse er viktig dokumentasjon for samenes tilknytning til nordområdene.

– Sikre at unge får muligheter til å bli på sine hjemplasser, og at der er arbeid til alle og muligheter for utvikling.

– Jobbe for at det utvikles en fast statlig støtteordning for samiske grendeskoler, ordningen må forvaltes av Sametinget. Skolen har en sentral plass i mange lokalsamfunn og er et viktig bidrag til å opprettholde bosettingen.

– Jobbe for å utvikle nedlagte skoler til ressursskoler innen samisk språk og kultur, herunder meahcástan-skoler, leirskoler eller ressursskoler.

– At Sametinget setter mer fokus på utvikling av Samisk turisme.

– At Sametinget setter mer fokus på småskala produksjon av lokalmat av høy kvalitet.

– Utmarksopplevelser må utvikles med utgangspunkt i samiske verdier, og må ikke hindre tradisjonelle næringer og utmarksbruk.

– At lover og bestemmelser endres/tilpasses slik at samiske tur-/og utmarks- opplevelser kan utøves av samer som har naturlig tilhørighet til området.

– Bedrifter som selger samiske kulturopplevelser må ha samisk eierskap og en verdig samisk kulturprofil.

– Få på plass en egen samisk reiselivs katalog.

Gnist - web som funkler