Sjøsamiske kombinasjonsnæringer og fiskerettigheter

Vi hegner om sjøsamenes levesett

Folket på kysten har historiske rettigheter til utnyttelse av fornybare ressurser i kyst- og fjordområdene basert på alders tids bruk, hevd og lokale sedvaner. Retten til fangst og fiske er selve livsgrunnlaget for kystbefolkningen og sjøsamene er inne i en kritisk periode hvor de trenger et Sameting som aktivt støtter dem.

At kyst- og fjordfisket sikres tilstrekkelige ressurser for å kunne fortsette som bærebjelker for den sjøsamiske kulturen. Árja har vært pådriver for en lovfesting av sjøsamenes rett til fiske i sjøsamiske områder, på kysten og i fjorder. Vi vil ha en lovfesting av denne retten.

 

Árja vil:

– At norsk lov skal anerkjenne og sikre samenes rett til fiske og fangst i sjøsamiske områder basert på deres historiske rettigheter.

– At sjøsamisk kultur og næringsutøvelse, herunder fiske og kombinasjonsbruk, må sikres arealvern mot inngrep fra gruveindustri, oppdrett etc.

– At det ikke bør gjøres unntak fra forbudet mot store fartøy slik som seisnurpere innenfor fjordlinjen innenfor virkeområdet for fiskeriavtalen mellom Sametingets og Regjeringen.

–  At felles sjøsamiske næringsorganisasjoner oppretter næringsavtale med Staten.

– At Fjordfiskenemnda skal sikres reell medbestemmelsesrett over forvaltningen av fisket i sjøsamiske områder.

– Opprettholde og styrke det tradisjonelle sjølaksefisket som næring i Troms og Finnmark, og bidra til at dette fisket ikke konsesjonsbelegges.

– Sikre sjølaksefiskerne historiske rettigheter til fiske, og at sjølaksefisket ikke skal urimelig begrenses. Fisketidene skal tilbakeføres til slik de var på 1980.

– All forvaltning av laksefiske flyttes fra miljø.dep til fiskeri.dep.

– Sterkere innflytelse for Sametinget i den nasjonale fiskeriforvaltningen.

– At trålkvoter skal tas tilbake grunnet manglende overholdelse av leveringsforpliktelser, og fordeles til lokale fiskere i flåten under 15m (50 fot) i Nordland, Troms og Finnmark. (Flåten under 15m kan fiske innenfor fjordlinjene).

– At Sametinget bidrar til å sikre gode rammebetingelser for fiskemottak og muligheter til opprusting av kaianlegg.

– Begrense fiskeoppdrett slik at ikke viktige gyteområder for fisk ødelegges og kreve at eksisterende oppdrett utøves på en økologisk og forsvarlig måte.

– At oppdrettsnæringen må etablere beredskapsbaser for gjenfangst i hver kommune hvor de har virksomhet. Der hvor oppdrettsanlegg nedlegges skal ikke lokalitetene retildeles der det er i konflikt med lokalt fiske.

– At ved tildeling av nye oppdrettskonsesjoner skal det være lukkede eller landbaserte anlegg.

– Jobbe for å få redusert selbestanden i fjordene, og styrke lokalbefolkningens rett til selfangst og salg av selprodukter.

– At det iverksettes utarbeidelse av en samlet tiltaksplan for de sjøsamiske fiskeriene.

– At Sametinget skal prioritere arbeidet mot sentrale myndigheter for å få til gode virkemiddelordninger for kombinasjonsdrivere i kystnære områder.

– At det skal videreutvikles gode målrettede investeringsordninger som sikrer fiskernes økonomi og arbeidsplasser ved kysten.

Gnist - web som funkler