Samiske eldre

Ressurspersoner i tradisjonskunnskap i en moderne tid

Árja lovet at hvis vi kom inn på Sametinget så ville vi sikre en tydelig eldrepolitisk satsning. Vi mener vi har fått til mye!

  •  Árja har fått gjennomslag for etablering av Sametingets eldreråd. Eldrerådet har styrket Sametingets eldrepolitiske arbeid.
  •  Árja har særlig støttet opp om prosjektet i ulike samiske områder som har det formålet å styrke tilbudet for samiske eldre, herunder lese- og skrivehjelp for eldre samer i Kautokeino, helsetreff for samiske eldre i Skånland og Tysfjord, møteplass for samiske eldre i Alta. Dette er positive måter å gi samiske eldre en god og verdig alderdom.

De eldres kunnskaper, viten og livserfaringer er noen av de sterkeste grunnsteiner vårt samfunn er bygget på. De eldre har alltid hatt en sentral plass i samiske samfunnet.

Árja tok initiativ til et eldrepolitisk løft på Sametinget, vi er garantisten for at det fortsetter etter valget 2017!

 

Árja vil:

– At samiske eldre behandles som ressurspersoner og gis mulighet til å delta i samfunnet på egne premisser.

– Utvide lese- og skrivehjelpen som Sametinget støtter opp om i Kautokeino kommune, samt til andre kommuner med samiskspråklige eldre.

– At samiske eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, akkurat der de vil og ikke tvinges til å flytte på grunn av sentralisering.

– At samiske eldre som behøver pleie skal kunne bo i tilrettelagte pleieboliger eller i generasjonsboliger i sitt nærområde.

– At Sametinget utarbeider en helhetlig eldreplan hvor samiske eldres levevilkår og omsorgstilbud vurderes, og deres plass i samfunnet synliggjøres.

– At samiske eldres rett til å snakke samisk i kontakt med helsevesenet og andre offentlige organer styrkes, tolketilbudet må utvides og sikres.

– At samiske eldre på institusjoner skal ha lovmessig rett til å bruke og bli forstått på sitt morsmål.

– Samiske eldre skal ha en lovfestet rett til omsorg særlig tilpasset egen kulturbakgrunn

– At samiske eldre på institusjoner skal ha lovmessig rett og tilgang på sin tradisjonelle kost som de er vant med fra hjemmet.

Gnist - web som funkler