En ny samisk miljøpolitikk basert på erfaringskunnskap

Tradisjonell bruk er det beste vern

Vi er forpliktet til å tenke på vegne av syv fremtidige generasjoner i alt det vi gjør som politikere. Árja har en helhetlig miljøpolitikk, en politikk som ivaretar samiske interesser både ved større utbyggingsprosjekter med potensielt skadelige miljøkonsekvenser for både mennesker og alt annet levende, og ved forvaltningen av naturressursene i våre områder. Samisk tradisjonell bruk har gjennom tidene vært det beste vernet for våre ressurser, derfor oppleves statlige verneprosesser negative for samiske utmarksbrukere, jegere og fiskere. Vi mener at det samiske folket gjennom tidene har opparbeidet seg erfaringskunnskap om både klimaendringer og overlevelsesmåter i Arktis. Slik kunnskap må vektlegges mer også av Sametinget.

 

Árja vil:

– Være tydelige på at vi ikke kun skal være råvareleverandører til andre land; uttak av ikke-fornybare naturressurser skal baseres på de strengeste miljøkravene og ordninger for å kontrollere at det ikke foregår miljøkriminalitet må intensiveres.

– Være en tydelig motstander av miljøskadelig gruvedrift, og giftige utslipp i fjord og på vidde, av hensyn til mennesker, miljø og alt levende i naturen. Vi er i mot NUSSIRs planer om gruvedrift i Kvalsund og annen mineralvirksomhet som vil være til stor skade for miljøet.

– Ha stans i etableringen av nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater i samiske områder, når slikt vern er til hinder for lokalt utmarksbruk.

– At det skal være tillatt å bruke motorisert kjøretøy i områder hvor lokalbefolkningen har benyttet ulike former for motoriserte framkomstmidler.

– Ha på plass egne regler om miljøansvar for gruve-, olje- og oppdrettsselskaper som er etablert i nord.

– Være tydelige på at Sametinget må si nei til olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Pådrivere for at Sametinget skal sette oljeberedskap i nord på dagsordenen. Motsette seg etablering av verneområder i kyst- og fjordstrøk som har den effekt at tradisjonell sjøsamisk bruk forhindres eller forbys.

– At ulovlig oppsatte gjerder som er til trussel for dyrelivet skal fjernes.

Gnist - web som funkler