Samisk forskning, tradisjonell kunnskap og kompetanse

Tradisjonell kunnskap må vektlegges mer i ressursforvaltningen

Kunnskap er samfunnets viktigste forutsetning for å videreutvikles i tråd med egne verdier og på egne premisser. I de samiske samfunn finnes mye kunnskap, viten og erfaringer som det må tas hensyn til ved samfunnsutvikling, forskning, ressursforvaltning, politikkutforming og lovgivning.

 

 Árja vil:

– Arbeide for at Sámi allaskuvla skal bli et urfolksuniversitet.

– Styrke rekrutteringen til samiske studier ved Sámi allaskuvla, UiT –Norges Arktiske Universitet og NORD universitet gjennom særlige kampanjer og stipendordninger.

– Bidra til at Sametinget har stipender for samisk tolkeutdanning.

– Videreføre SUOHTAS- og andre etter- og videreutdanningstilbud for samiske lærere.

– Styrke samisk og samiskspråklig forskning, og bruken av samisk språk som vitenskapsspråk.

– Jobbe for å få forskermiljøene og storsamfunnet til å anerkjenne tradisjonell samisk kunnskap, erfaring og viten som viktige kunnskapsbaser for all samfunnsutvikling.

– At konsekvensutredninger av virkninger av ulike inngrep i samiske bruksområder skal utredes av kompetente fagmiljøer med samisk kulturkompetanse.

-Støtte prosjekter som tar sikte på å utvikle premissene for forskning innenfor feltet urfolk, der urfolkenes interesser, kunnskaper, erfaringer og perspektiv ivaretaes (urfolksmetodologi), herunder også forskningsetikk.

– At samiske museer skal bruke samisk som hovedspråk og at det finnes egne støtteordninger for slike museer.

– At Árbediehtu-prosjektet om tradisjonskunnskap må videreføres og tas med i forvaltning og forskning. Eldres erfaring, kunnskap og visdom har stor verdi.

Gnist - web som funkler