Vi er samer og vil alltid være det

Árjas verdisyn og grunntanke 

Árja er et samisk parti. Grunnlaget for Árjas politikk utledes av vår særegne samiske kultur, våre felles verdier, vårt grunnsyn og vår historiske tilhørighet til nordområdene. Samene er ett folk med historisk tilknytning til arktiske områder. Hele det samiske folk er viktige kulturbærere og formidlere av våre verdier og felles kulturarv. Nasjonalstatenes landegrenser skal ikke være til hinder for samisk kulturutveksling og næringsliv.

Árjas politikk bygger på og skal ivareta samiske verdier. Vi mener at tradisjonell kunnskap og de eldres plass i vårt samfunn må styrkes og ivaretas på alle nivåer i politikken og i samfunnet for øvrig. Árja ønsker et samfunn med religions- og trosfrihet, likeverd og like muligheter for alle.

Árjas grunnfilosofi er at samene skal kunne livnære seg i de naturgitte forholdene som finnes i sine nære områder basert på egne premisser og egne rettsoppfatninger. Gjeldende og framtidige lover må tilpasses slik at de tar hensyn til lokale høstingstradisjoner. Lover og regler skal tilpasses slik at de styrker den lokale retten til å høste av naturressursene.    

Gullevašvuohta (tilknytning/tilhørighet) og slektskapsbånd er viktig.

Vi mener at også de som har nær tilknytning til eksempelvis en bygd gjennom slektskap eller familiebånd, men som ikke lenger er bosatt i sine hjemlige områder, skal ha lov til å bevare og videreføre sin samiske høstningskultur til å høste inn til egen birgejupmi (egen husholdning) i sine hjemområder.

 

 

Gnist - web som funkler