Rett til tradisjonell og moderne høsting av fornybare ressurser

Kombinasjonsnæringer for fremtiden

Det samiske folk har historiske rettigheter til utnyttelse av fornybare ressurser på land, i sjø, vann og vassdrag, på grunnlag av alders tids bruk, hevd og lokale sedvaner. Samene innehar verdifull kunnskap som bør brukes som grunnlag for forvaltningen av ressursene, fordi samene har forvaltet ressursene på en bærekraftig måte i tusener av år.

 

Árja vil:

– At fastboendes samers rettigheter til meahcásteapmi (utmarksbruk) anerkjennes som en viktig næring og kulturbærer.

– At Sametingets tilskuddsordninger skal ivareta samisk kombinasjonsbruk bedre, og at innlandsfisket må styrkes som kulturbærer og næring.

– At Sametinget fortsatt skal motsette seg vern av viktige bruksområder for lokalbefolkningen hvis vernet hindrer kulturbasert høsting.

– At kommunenes selvstyrerett over motorferdselen i egen kommune skal styrkes og fylkesmannens overprøvingsmyndighet begrenses.

-Vil at lov om motorferdsel i utmark og vassdrag endres/tilpasses til forhold i Finnmark og Troms.  Datoen for den automatiske stengingen av løypenettet må utvides.

– At forskriftene som forbyr motorferdsel i juni måned må revideres, slik at de som driver med tradisjonelt samisk notfiske og fiske etter ferskvannsfisk har mulighet til å frakte båt og utstyr til fjellvann hvor slikt fiske foregår.

– At det ikke skal stilles krav om en viss minimumsinntekt eller dispensasjon som betingelse for lokalbefolkningens bruk av kjøretøy på etablert gamle ferdselsårer i utmarka.

– At eldre bør unntas fra kravet om å årlig søke dispensasjon til motorferdsel i sine nærområder ved tradisjonell høsting til eget bruk.

– At Sametingets verdiskapningsprogram for kombinasjonsnæringer må styrkes.

– At Sametinget har særlige støtteordninger til samiske organisasjoner som arbeider med å fremme samiske utmarksbrukeres og sjøsamiske interesser.

– At Sametinget støtter etablering av mottaksanlegg for ferskvannsfisk.

– At tradisjonell gammebygging må tillates og kursing i gammebygging tilbys.

– At lag og foreninger, som aktivt jobber for å bevare samiske utmarks- tradisjoner, tilkjennes økonomisk støtte for sitt arbeid.

– At det tas vesentlig hensyn til tradisjonelle samiske næringer og utmarksbruk ved ulike typer utbyggingssaker i hele det samiske området.

– At det opprettes en egen kartleggingskommisjon for samiske rettigheter utenfor Finnmark snarest mulig. Dette må ikke vente til eventuelle nye forvaltningsorgan opprettes.

Árja vil at arbeidet med Samerettsutvalget 2 prioriteres og sikres nødvendig fremdrift.

– At Sametinget er pådriver for en midlertidig grunnforvaltningslov lik ”Finnmarksloven” i Troms og Nordland.

– At Sametinget får en styrket rolle i grunnforvaltningen av statlig forvaltet grunn i pite-, lule- og sørsamiske områder.

– At lokale vernestyrer må bli bedre til å ivareta samiske interesser ved forvaltning av verneområdene.

– At tradisjonell samisk fangst/jakt skal bli en permanent, lovbeskyttet form for jakt, og at tradisjonell snarefangst skal være lovlig.

– At fastboende samer skal ha lovfestet rett til å forvalte og nyttiggjøre naturressurser i sine nærområder.

 

Gnist - web som funkler