Gode helse- og omsorgstjenester for samer

Helsetjenester for den samiske befolkningen må ivareta samisk språk og bygge på samisk kulturforståelse. Det er fortsatt for få samisktalende leger og helsearbeidere.

Árja vil ha økt rekruttering av samisktalende studenter til helsefaglige utdanninger. Nødmeldetjenesten for samiskspråklige må utvikles og sikres økonomisk. Rusproblematikk i samiske miljøer et alvorlig samfunnsproblem som Sametinget må engasjere seg mer i.

– At det etableres en nasjonal samisk nødmeldetjeneste, med døgnbetjent samisk språkkompetanse, finansiert av departementet.

-At samisktalende pasienter skal møtes av samisktalende personell på sykehus, og under behandling skal pasienten få all informasjon på samisk og å ha rett til å kommunisere med helsepersonellet på sitt eget språk.

– At barnevernet må ha nødvendig samisk språk- og kulturkompetanse.

– At alle samiske barn ved omsorgsovertakelse, prioriteres plass i samiske fosterhjem. Barnas samiske identitet og språk- og kulturbakgrunn må ivaretas av barnevernet.

– Ved etablering av barnehus i Finnmark forventer Árja at det blir plassert i en av de samiske forvaltningskommunene i fylket.

– Arbeide for at det lages en egen tiltaksplan på Sametinget som omhandler rusmisbruk blant samer.

-Videreføre arbeidet med å bevisstgjøre og bekjempe vold i nære relasjoner i de samiske samfunnene, blant annet ved å støtte videre forskning.

– Arbeide for at myndighetene opprettholder og styrker spesialisttjenestene for den samiske befolkningen, og bidra til fullføring av Samisk helsepark i Karasjok.

– Arbeide for etablering av et støtteapparat for samiskspråklige som lider av alvorlige sykdommer, herunder kreftpasienter og psykisk syke.

– At pasienter får oppholde seg i hjemkommunen samtidig som de mottar behandling fra et sykehus ved å styrke telemedisinen.

– At det skal være tilgang til døgnkontinuerlig samisk tolketjeneste.

– At det må etableres en egen samisk kriminalomsorg.

Gnist - web som funkler