En lys fremtid for samiske lokalsamfunn og nordområdene!

Sametinget – en tydelig urfolksstemme i nord

Árja sa i 2009 at Sametinget må bli en mer synlig aktør i nordområdesatsningen. Sametinget skal være en av de viktigste premissleverandører for det som skjer i samiske områder. Árja mener  det må legges mye større vekt på landsdelens eget behov for utvikling på egne premisser. I samråd med lokalsamfunnene skal Sametinget være en tydelig stemme i nord, en motmakt mot den sentraliserte makten.

Árja vil være:

– Tydelig på at Sametinget må få mer innflytelse på nordområdepolitikkens innhold og prioriteringer.

– Pådrivere for at Sametinget skal være en mer aktiv aktør i fora hvor beslutninger tar, slik som Arktisk Råd, hvor Sametingene må få en egen status.

– Positiv til det samiske nordområdenettverket Sámi North, og vi ønsker å bidra til videreutvikling av nettverket.

– Tydelig på at samisk kunnskapspolitikk er det viktigste nå, og vi ser behovet for å styrke Sametingets deltakelse i Nordområdeforumet etablert av Regjeringen.

Gnist - web som funkler