Samiske språk og medier

Samisk språk – en viktig del av samisk identitet

Det samiske folket er et rikt folk fordi vi har så mange samiske språk, og så mange ulike måter vi kan bruke språkene våre på. Enten det er gjennom nettbrett og applikasjoner, eller gjennom koftesøm og skjæring av sennagress, så ønsker vi at våre samiske språk skal leve videre og høres over hele landet og verden.

Det må kontinuerlig jobbes for å sikre fremtiden til det samiske språk, i alle områder av Sápmi. Samenes språkrettigheter krenkes hver dag, samtidig gjør språksentre en solid innsats for å styrke opplæringen i samisk og utvikle samiske språkbadsmodeller.

Styrket samarbeid med bykommuner kan gjøre samiskopplæring tilgjengelig for flere enn i dag. Frie samiske medier er en forutsetning for det samiske demokratiet, og Árja mener at utvikling av en fremtidsrettet og solid samisk mediepolitikk må være en viktig sak for Sametinget.

 

Árja vil:

– At alle elever som ønsker det skal ha mulighet til å lære et samisk språk i grunnopplæringen i Norge.

– At flere bykommuner lager samarbeidsavtale med Sametinget for å synliggjøre samisk språk og kultur.

– At Sametinget skal tilstrebe seg til å ha all informasjon på nord-, lule- og sørsamisk samt tolketjenester.

– At Sametinget selv skal fremstå som et godt eksempel i bruk av samisk språk gjennom økt bruk av samisk i politisk arbeid.

– At Sametingets budsjett må økes betraktelig for at tinget skal kunne bistå de nye kommunene som er innlemmet i språkforvaltningsområdet.

– At Sametinget må følge opp bruken av tospråklighetsmidlene mer aktivt, og stille klarere krav til kommunene.

– At de minste samebarna skal prioriteres i språksatsingen, f.eks. så er det et stort behov for samiske leker, spill og en solid styrking av medietilbudet for samiske barn.

– At det etableres flere språksentre og at sentrene får økte tildelinger for gjennomføring av voksenopplæring og språkbadsprosjekter.

– At det etableres flere samiske språkbadsbarnehager, og at alle gravide får informasjon om fordelene ved tospråklighet gjennom oppfølgningen fra helsevesenet.

– Støtte opp om utviklingen av en samisk talesyntese slik at synshemmede og dyslektikere kan ha mulighet til å utvikle språket på lik linje med andre.

– At det produseres flere samiske barne- og ungdomsprogrammer på tv, på nett og på radio.

– At flere samiske barne-tv-programmer utgis på DVD og publiseres på nett. Det bør etableres en egen støtteordning for dubbing av filmer til samisk.

– At mulighetene for et allsamisk medietilbud utredes nærmere.

– At samiske aviser og lokalradioer, herunder også Nuorttanaste, sikres forutsigbare økonomiske rammer, og at særlig de nettbaserte medietilbudene prioriteres og forbedres.

– At samarbeidet mellom ulike urfolks mediebedrifter videreutvikles.

Gnist - web som funkler