Samiske barn og unge

Det mest dyrebare vi har

Árja mener at samiske barnehager skal styrke barnas språk. De samiske barnehagene skal ha et samisk innhold i sine pedagogiske planer, og bygge på samiske oppdragelsesnormer og tradisjonell kunnskap. Oppdragelse og utdanning må bygge på samenes egne premisser og på våre verdier. Opplæringen må derfor ta utgangspunkt i det enkelte barn og behovene i det samiske samfunnet. Árja mener at barnehageomgivelser skal utformes og tilrettelegges slik at de samiske utmarkstradisjoner/birgejupmi, fangst-og fiske kommer tydelig til uttrykk.

Det er viktig at samiske barn sikres solide språkkunnskaper i barnehage og skole. Árja ser behov for å styrke samiske barns rettigheter slik at alle samiske barn skal få opplæring i og på samisk uavhengig av hvor de bor. Vi har kjempet hardt og lyktes i å få fornorskningsprosessen inn i læreplanene til norske elever fra høsten 2013.

Vi har bidratt sterkt til at støtten til samiske læremidler har økt, samiske foreldre har fått plass i Regjeringens foreldreutvalg for grunnopplæringen (FUG) og Foreldreutvalget for barnehager (FUB). Árja har også bidratt til en egen tilskuddsordning for tradisjonell kunnskap i grunnskolen er etablert. Árja har videre initiert utvikling av VERDDE-prosjektet i grunnskolen.

 

Árja vil:

– Videreutvikle VERDDE-prosjektmidler som skal bidra til vennskapssamarbeid mellom skoler i det samiske området.

– At samiske barn skal få en lovfestet rett til et samiskspråklig barnehagetilbud

– Árja vil at kommuner med samiske barn må ha planer for et helhetlig samiskspråklig tilbud i barnehagen.

-Árja vil at Sametinget gjennom sine tilskuddsordninger til barnehager stiller strengere krav til hvordan tildelte midler benyttes.

– At det lovfestes en individuell rett til opplæring i og på samisk i opplæringsloven.

– At undervisning i samisk skal være godt tilrettelagt på skolene slik at faget ikke kommer i konflikt med andre fag, og utenfor vanlig undervisningsstid.

– At Samisk foreldrenettverk får støtte fra Sametinget, og Samisk lærernettverk tas med i utdanningspolitisk arbeid.

– At Sametinget videreutvikler et grendeskolenettverk for å sikre faglig utvikling, og at samiske grendeskoler står sterkere sammen mot nedleggingstrusler.

– At alle barn skal ha en trygg oppvekst med inkluderende barnehage- og skolemiljø hvor de får brukt sine evner på en god måte.

– At samiske barn får tilgang til gode læremidler, lydbøker, App-er, nettbaserte spill og programmer som stimulerer til økt læring.

– At Sametinget gir særlig støtte til samiske pedagogiske hjelpemidler/leker for de minste barna.

– At det etableres en egen ombudstjeneste som skal overvåke om statlige myndigheter overholder samiske barns rettigheter.

– At det etableres en egen statlig tilskuddsordning for samiske grendeskoler.

– At Sametinget fortsatt prioriterer stipend til samisk barnehagelærer-, lærer- og språkutdanning.

– At samisk kulturforståelse styrkes, spesielt innen undervisning, skolehelsetjenesten og barnevern.

– At samiske eldre brukes som ressurspersoner i barnehagene og skolene.

– At det etableres flere samiske avdelinger ved kommunale barnehager eller egne kommunale samiske barnehager slik at alle barn som ønsker det får muligheten å lære samisk.

– At det etableres sentra for samisk fjernundervisning og språkressursentre i de ulike samiske språkområdene.

– At læremiddelportalen OVTTAS.no får støtte over statsbudsjettet og at det utvikles flere digitale læremidler, herunder læremidler for barn med syns- og hørselshemninger.

– Jobbe for å få samisk språk og innhold samt samisktalende medarbeidere inn i skolefritidsordningen.

– At det skal etableres en egen studieretning i tradisjonell utmarksbruk (meahcásteapmi) ved de samiske videregående skolene.

– At de samiske videregående skolene skal forbli statlig eid.

– At Kunstskolen i Karasjok fortsatt skal få støtte fra Sametinget.

Gnist - web som funkler