Arktisk landbruk og reindrift

Viktige samiske næringer

Arktisk landbruk og reindrift er viktige samiske kulturbærere. Det arktiske landbruket behøver særlige virkemidler for å kunne videreføres. Reindriften er en av flere samiske kulturbærende næringer. Reindriften styres gjennom egne selvstyreorganer og gjennom egen næringsorganisasjon, med Sametinget som en viktig premissleverandør.

 

Siden 2009 har Árja:

  •  Vært med på å få økte rammer til tilskuddordningene til arktisk landbruk. Sametinget har fått økte midler til dette viktige arbeidet i inneværende periode.

– Fått gjennomslag for investeringstilskudd til kjøp av nye produksjonsutstyr/redskap i landbruket.

  •  Bedre dialog med landbruksorganisasjonene og NRL.
  •  Rekrutterings- og verdiskapningstiltak i landbruket.

 

Árja vil:

– At arktisk landbruk må ha særskilte støtteordninger, den dramatiske nedgangen i antallet gårdsbruk må tas på alvor av Sametinget.

– Videreføre dagens ordning for tilskudd til nyinvesteringer av nybygg, utvidelse og produksjonsutstyr/redskap innen landbruk.

– Ytterligere styrke melke- og kjøttproduksjon i arktisk landbruk.

– At statlige myndigheter pålegges ”gjeteplikt og båndtvang” for sine rovdyr.

– Støtte opp om en forsvarlig rovdyrpolitikk hvor rovdyrbestanden reduseres i de områder hvor det er nødvendig av hensyn til samiske primærnæringer.

– Redusere regionstørrelsene for rovdyrforvaltning.

– Jobbe for å få til støtteordninger for oppkjøp av driftsbygninger i landbruket, og styrke mulighetene for generasjonsoverføring.

– Særlig fokusere på tiltak som får ungdom og kvinner til å satse på landbruk og kombinasjonsdrift.

– At Sametinget må ivareta reinbeitedistriktenes og siidaenes rettigheter i oppfølgingen av den nye reinbeitekonvensjon. Områdeprotokollene må reforhandles i områder hvor Sametinget har vedtatt at de fremforhandlede protokollene ikke er akseptable.

– Styrke dialogen mellom ulike samiske næringer gjennom gjensidig forpliktende tiltak (verddevuohta).

– At det skal igangsettes et arbeid for å vurdere hvilken rolle Sametinget skal ha i den fremtidige forvaltningen av reindriften i Norge.

– At det utvikles egne satellittprogrammer for samiske næringer som innhenter data om den miljømessige kvaliteten og omfanget av arealene som er tilgjengelige for samiske næringer og utmarksbrukere.

– At reintallstilpasning alltid skal skje innenfor akseptable juridiske, økonomiske og sosiale rammer, og i tett samarbeid med reindriftsnæringen. Økonomisk oppreisning må tilkjennes dem som urettmessig har redusert sine reinflokker. Det må gjøres en egen utredning av om vedtakene om reintallsreduksjon er i samsvar med samenes menneskerettigheter.

– At Sametinget opptrer som pådriver overfor sentrale politiske myndigheter for  å hindre togpåkjørsler av rein.

– At reindrifta må likestilles med annen næringsvirksomhet med hensyn til regnskapsloven.

Gnist - web som funkler