Et åpnere, mer inkluderende Sameting

I 2009 sa Árja: Vi vil ha et åpent, inkluderende Sameting!

Sametinget er samenes selvstyreorgan og et sterkt Sameting er en forutsetning for en styrking av samenes selvbestemmelsesrett som et folk. Sametinget må få mer beslutningsmyndighet i saker som særlig berører samene. Konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og statlige myndigheter må overholdes. Samtidig har Sametinget selv et stort ansvar for å ivareta rettighetene til sitt eget folk, i tråd med folkets ønsker.

Árja vil at Sametinget skal være en åpen, inkluderende institusjon som tar lokalsamfunn, organisasjoner, bygdelag, siidaer mv. med på beslutninger som får direkte innvirkning på deres hverdag. Vi vil fortsatt ha mer åpenhet på Sametinget.

 

Siden vi kom inn på Sametinget i 2009 har Árja:

Fått gjennomslag for at Sametinget avholder jevnlige folkemøter om viktige saker. Alle samiske interesser må få komme til orde og kunne påvirke Sametingets politikk og Sametinget må bli enda mer synlig ute i de samiske samfunnene.

Fått gjennomslag av Sannhetskommisjonen i Stortinget som Árja har jobbet med siden 2014. Árja var den første på Sametinget til å foreslå en granskning av fornorskningen.

Fulgt opp lovnadene våre om at viktige saker må sendes ut på høring til ulike samiske interessehavere.

Støttet opp om mer offentlighet på Sametinget.

Fremmet forslag om at det utgis en egen katalog over årlige tildelinger til ulike formål over Sametingets budsjett.

 

Árja vil:

– Bidra til at det oppnås en felles forståelse med Regjeringen om hvordan konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og statlige myndigheter fra 2005, skal gjennomføres i ulike typer saker.

– Bidra til at Sametinget konsulterer berørte samiske interesser i flere tilfeller enn det som gjøres i dag.

– Bidra til at forslaget om en konsultasjonslov, som Sametinget og Regjeringen har arbeidet med, skal fremmes som sak for Sametinget og lovvedtak deretter gjøres på Stortinget i neste sametingsperiode. Hvis budsjettspørsmål ikke blir en del av denne loven, så iverksettes en egen prosess for å sikre Sametinget gode budsjettprosedyrer.

– Ha et Sameting som sender ut viktige lovsaker på høring, og for øvrig har en god dialog med alle interessenter.

– Ha et Sameting som fremmer fastboende samers rettigheter, og prioriterer arbeidet med å gi rettsbeskyttelse til disse rettighetene.

– Ha et Sameting som har mindre fokus på interne saker og mer fokus utad, blant annet bør Sametingets samhandling og dialog med kommunene og fylkeskommunene styrkes, særlig innenfor helse- og omsorgssektoren, skole og samferdselspolitikken.

– Jobbe for at Sametinget får større økonomisk frihet, og hvor tinget i større grad kan bestemme hvordan midlene skal fordeles i samfunnet.

Gnist - web som funkler