Vi er samer og vil alltid være det

Árjas verdisyn og grunntanke  Árja er et samisk parti. Grunnlaget for Árjas politikk utledes av vår særegne samiske kultur, våre felles verdier, vårt grunnsyn og vår historiske tilhørighet til nordområdene. Samene er ett folk med historisk tilknytning til arktiske områder. Hele det samiske folk er viktige kulturbærere og formidlere av våre verdier og felles kulturarv.…

Árja er et parti for alle samer

Árja gjorde et brakvalg ved sametingsvalgene i 2009 og 2013. Partiet, som ble etablert i 2007, fikk inn fire representanter ved valget 2013, fra tre valgkretser: Østre, Ávjovárri og Gáisi. Når det ble skifte av Sametingsråd i 2016, så inngikk Árja et politisk samarbeid hvor vår presidentkandidat Inger Eline Eriksen ble valgt til rådsmedlem. Árja…

Et åpnere, mer inkluderende Sameting

I 2009 sa Árja: Vi vil ha et åpent, inkluderende Sameting! Sametinget er samenes selvstyreorgan og et sterkt Sameting er en forutsetning for en styrking av samenes selvbestemmelsesrett som et folk. Sametinget må få mer beslutningsmyndighet i saker som særlig berører samene. Konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og statlige myndigheter må overholdes. Samtidig har Sametinget selv et…

En lys fremtid for samiske lokalsamfunn og nordområdene!

Sametinget – en tydelig urfolksstemme i nord Árja sa i 2009 at Sametinget må bli en mer synlig aktør i nordområdesatsningen. Sametinget skal være en av de viktigste premissleverandører for det som skjer i samiske områder. Árja mener  det må legges mye større vekt på landsdelens eget behov for utvikling på egne premisser. I samråd med lokalsamfunnene…

Samiske språk og medier

Samisk språk – en viktig del av samisk identitet Det samiske folket er et rikt folk fordi vi har så mange samiske språk, og så mange ulike måter vi kan bruke språkene våre på. Enten det er gjennom nettbrett og applikasjoner, eller gjennom koftesøm og skjæring av sennagress, så ønsker vi at våre samiske språk skal…

Bygdene og byene, samiske samfunn i en ny tid

Árja mener at meahcci/naturen er en del av oss, og det er vårt hjem, vårt spiskammer og våre barns lærested og lekeplass Árja er et parti som ivaretar interessene til samer i bygd og i by. Árja ønsker at infrastrukturen i bygdesamfunnene må styrkes og at fraflytting fra sjøsamiske og andre samiske småsamfunn må bremses opp ved…

Bysamisk løft!

Árja er bysamenes talerør  Árja har på Sametinget foreslått og fått gjennomslag for mange gode tiltak som støtter opp om bysamenes interesser. Blant annet har vi vært sentral i arbeidet med å få på plass et tettere samarbeid med bykommunene Oslo, Tromsø, Trondheim og Alta. Samer i byer skal også ha gode opplæringstilbud og samiske…

Samiske barn og unge

Det mest dyrebare vi har Árja mener at samiske barnehager skal styrke barnas språk. De samiske barnehagene skal ha et samisk innhold i sine pedagogiske planer, og bygge på samiske oppdragelsesnormer og tradisjonell kunnskap. Oppdragelse og utdanning må bygge på samenes egne premisser og på våre verdier. Opplæringen må derfor ta utgangspunkt i det enkelte…

Samiske eldre

Ressurspersoner i tradisjonskunnskap i en moderne tid Árja lovet at hvis vi kom inn på Sametinget så ville vi sikre en tydelig eldrepolitisk satsning. Vi mener vi har fått til mye!  Árja har fått gjennomslag for etablering av Sametingets eldreråd. Eldrerådet har styrket Sametingets eldrepolitiske arbeid.  Árja har særlig støttet opp om prosjektet i ulike samiske…

Rett til tradisjonell og moderne høsting av fornybare ressurser

Kombinasjonsnæringer for fremtiden Det samiske folk har historiske rettigheter til utnyttelse av fornybare ressurser på land, i sjø, vann og vassdrag, på grunnlag av alders tids bruk, hevd og lokale sedvaner. Samene innehar verdifull kunnskap som bør brukes som grunnlag for forvaltningen av ressursene, fordi samene har forvaltet ressursene på en bærekraftig måte i tusener…

Gnist - web som funkler