Vedtekter

Vedtekter i Árja

Árja – org.nr. NO 994 392 778

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte 28.02. 2008. Siste revidering av vedtekter er gjort på årsmøtet 30.05.2015.
 
# 1 Partiets navn

Partiets navn er Árja.
 
# 2 Formål

Grunnlaget for Árjas politikk ligger i vår samiske kultur og samenes historiske tilhørighet til nordområdene og i våre felles normer og verdier som et eget folk.

Árjas hovedmål er å sikre fortsatt bosetting i grender, småbygder og tettsteder i samiske områder. Árja vil arbeide for at de som har tilknytning til slike steder og områder skal ha rett til å høste av og nyttiggjøre seg av ressursene både på land og i de kystnære havområdene også i fremtiden.

Árja vil spesielt arbeide for at utmarksbrukernes, særlig kombinasjonsbrukernes, tradisjonelle bruk av sine nærområder både i og utenfor næring, både på innlandet og på kysten, får rettsvern som vil gi forutsigbarhet og anerkjenne disse som viktige tradisjonsbærere.

Árja vil arbeide for at tradisjonell kunnskap og våre eldres og barns sentrale plass i det samiske samfunnet skal ivaretas på alle politiske nivåer og i samfunnet for øvrig. Naturen er senteret for våre barns utvikling og utdanning, og vi vil bidra til økt forståelse for samisk naturbruk og våre tradisjoner i storsamfunnet. Vi vil aktivt bidra til utviklingen av våre samfunn, på samenes egne premisser.

Vi ønsker å arbeide for at våre medlemmer blir valgt inn på Sametinget og eventuelt andre organer hvor de har mulighet å fremme våre synspunkter.
 
# 3 Medlemskap

Personer over 15 år som deler Árjas grunnsyn, kan bli medlem av partiet. Medlemskap oppnås gjennom å betale medlemskontingent til partiet. Bare den som har betalt den fastsatte kontingenten innen den fastsatte frist kan regnes som medlem. Støttemedlemskap kan tegnes. Kontingenten for de to påfølgende år fastsettes av partiets årsmøte.
 
# 4 Organisasjon

a) Organer.
Árjas sentrale organer er årsmøtet og styret. Årsmøtet kan med 3⁄4 flertall tillate en lokal eller regional organisering. Vedtektene for slike lokale eller regionale lag godkjennes av årsmøtet, og de skal tilpasses partiets formål og vedtekter.

b) Sametingsgruppa.
Árjas sametingsrepresentanter er Árjas folkevalgte representanter og utgjør en sametingsgruppe som får økonomisk tilskudd fra Sametinget og som plikter å følge sametingets retningslinjer for regnskapsføring, rapportering mv. Gruppa velger en gruppeleder og en nestleder som utgjør Árjas parlamentarisk ledelse. Sametingsgruppen lager retningslinjer for sitt arbeid, retningslinjer godkjennes av Árjas årsmøte. Sametingsgruppas virksomhet skal være i tråd med Árjas vedtekter og gruppa skal sammen med Árjas rådsmedlemmer, årlig ha minst to fellesmøter med Árjas partistyre. Sametingsgruppa fremlegger sin årsberetning og sitt regnskap på Árjas årsmøte. Árjas rådsmedlemmer fremlegger en egen årsberetning på årsmøtet.

c) Likestilling.
For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i politisk arbeid, skal begge kjønn som en hovedregel være representert med minst 30 % i Árjas styre og eventuelle utvalg.
 
# 5 Språk

Árja vil bidra til å bevare samisk språk, derfor skal samisk være hovedspråket i vårt parti.

Dokumenter, innspill og annet kan oversettes til norsk ved ønske om dette fra medlemmene, og norsk skal kunne brukes som møtespråk. Enhver som fremmer saker overfor styret eller årsmøte, avgjør selv om vedkommende gjør dette på samisk eller norsk.
 
# 6 Årsmøte

I. Árjas organisasjon

a) Årsmøtet er øverste myndighet i partiet.

b) Ordinært årsmøte holdes ved utgang av mai, hvis styret ikke bestemmer noe annet i forbindelse med sametingsvalget. Tid og sted fastsettes av styret. Styret står for innkalling til møtet. Ordinært årsmøte skal kalles sammen med én måneds varsel. Saksliste/sakspapirer skal sendes ut to uker før årsmøtet tar til. Saker som medlemmer vil ha med i årsmøtet skal sendes inn 14 dager før årsmøtet tar til.

c) Ekstraordinært årsmøte holdes når styret vedtar det eller når minst halvparten av medlemmene skriftlig krever det. Tid og sted fastsettes av styret, som også innkaller til møtet. Det innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle den saken eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

d) Ordinært årsmøte skal kalles sammen med to måneders varsel. Saksliste og saksdokumenter skal sendes ut senest fire uker før årsmøtet tar til. Forslag til vedtak som kommer senere enn disse fristene, kan behandles av årsmøtet bare dersom årsmøtet vedtar dette.

II. Gjennomføringen av årsmøtet

a) Godkjenning av innkalling og saksliste. Konstituering. Under konstitueringen ledes møtet av Árjas leder. Årsmøtet velger:

1. To møteledere.
2. To møtesekretærer.
3. Et tellekorps bestående av to medlemmer.
4. To personer til å underskrive protokollen.

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest én måned etter årsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer på det første styremøtet etter årsmøtet.

b) Valg av styre. Årsmøtet velger leder, nestleder og tre styremedlemmer og tre varamedlemmer til styret. Styret velger kasserer og sekretær. 1. varamedlem har rett til å delta og kalles inn til alle styremøter, uten stemmerett. Árjas sametingsgruppeleder/fungerende sametingsgruppeleder tiltrer styret, og har stemmerett. Leder og nestleder velges annethvert år. Må begge velges samme år, velges nestleder bare for ett år. Sammen med nestleder velges da 1 styremedlem og 1 varamedlem for ett år, resten av styret velges for to år.

c) Valg av regnskapsfirma. Oppstår behovet for revisorgodkjent regnskap, så får styret fullmakt til å velge revisor. Styret velger regnskapsfører som skal føre Árjas regnskap.

d) Valg av valgkomité. Årsmøtet velger en valgkomité etter forslag fra styret, bestående av leder, to medlemmer og to varamedlemmer, som på det etterfølgende årsmøtet legger fram forslag til valg av styre, valgkomité og revisor.

e) Alle ordinære årsmøter skal:
1. Gjennomgå og stemme over styrets forslag til årsmelding og regnskap.
2. Gjennomgå og stemme over styrets forslag til mål, strategier og hovedlinjer for handlingsplaner for den kommende perioden.
3. Behandle organisasjonssaker.
4. Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene.

f) Særlige arbeidsoppgaver i sametingsvalgår. I sametingsvalgår skal årsmøtet: 1. Behandle og vedta arbeidsprogram for kommende sametingsperiode. 2. Drøfte planer for valgarbeidet.

g) Særlige arbeidsoppgaver i året før valgår til andre representative organer, dersom Árja skal delta i slike valg. I slike valgår skal årsmøtet drøfte planer for valgarbeidet.

III. Avstemmingsregler

Møtelederen foreslår avstemmingsmåten, men valg skal foretas skriftlig om noen krever det. Vedtak gjøres med 3⁄4 flertall, i tråd med samiske tradisjoner for beslutningstakelse, for å sikre mest mulig enstemmighet innad i partiet. Det er ikke adgang til å stemme som fullmektig for et ikke-møtende medlem.
 
# 7 Styret

a) Styret leder Árjas arbeid mellom årsmøtene i samsvar med partiets vedtekter og de vedtak som blir fattet av årsmøtet. Styret kommer sammen minst to ganger i året og ellers så ofte lederen eller fem i styret finner det formålstjenlig.

Styrets vedtak avgjøres ved simpelt flertall.

Styret er vedtaksdyktig når 4 av 6 styremedlemmer er tilstede, deriblant styreleder eller nestleder. Ved stemmelikhet skal styreleder ha dobbeltstemme, nestleder har dobbeltstemme når ikke styreleder er til stede på møtet. Lederen kaller styret sammen og leder møtene.

b) Arbeidsoppgaver. Presisering av styrets oppgaver:
Drøfte både det organisatoriske og det politiske arbeidet.
Sette av ressurser til valgarbeid.
Vedta årsbudsjett og foreta budsjettjusteringer gjennom året.
Oppnevne utvalg både av organisatorisk og politisk art.
Fastsette tid og sted for årsmøtet.
Annethvert år legge frem forslag til mål, strategier og handlingsplaner.
Nedsette en programkomité med leder og to medlemmer i god tid før sametingsvalget.
Komme med forslag til medlemmer til valgkomité til årsmøtet.

c) Saksdokumenter og protokoller. Saksdokumenter og protokoller fra styremøtene skal sendes til medlemmer og varamedlemmer av styret. Bemerkninger til protokollen må legges frem senest på det etterfølgende møte.

d) Avstemmingsregler. Møtelederen foreslår avstemmingsmåten, men valg skal foretas skriftlig om noen krever det.

Styret er vedtaksdyktig når 4 av 6 styremedlemmer er til stede, deriblant styreleder eller nestleder. Ved stemmelikhet skal styreleder ha dobbeltstemme, nestleder har dobbeltstemme når ikke styreleder er til stede på møtet.

I styret er det ikke adgang til å stemme som fullmektig for et ikke-møtende styremedlem.

e) Programkomiteens 1. utkast til sametingsvalgprogram sendes til høring i organisasjonen senest 1. oktober året før sametingsvalget. Høringsfrist settes til 1. desember. Styret gir deretter innstilling overfor årsmøtet.
 
# 8 Tillitsrepresentanter

a) Partiets representanter i folkevalgte organer er bundet av partiets formål og programmer.

b) Det skal være et nært samarbeid mellom partiets organer og partiets sametingsrepresentanter og sametingsgruppe. Árjas leder og andre tillitsvalgte i partiet skal ha møterett på sametingsgruppas møter.

c) Saker som ikke dekkes av bestemmelser i politiske programmer eller årsmøtevedtak skal behandles i fellesmøte mellom sametingsgruppe og styret, når gruppestyret eller styret mener det er nødvendig.

d) Sametingsgruppa legger for øvrig opp til å legge viktige prinsipielle saker frem for drøfting med styret. Så ofte som mulig legges slike saker også frem til drøfting i fellesmøte mellom sametingsgruppa og styret.

e) Medlemmer som har tillitsverv i Árja kan ikke delta i politiske sammenslutninger som konkurrerer med Árja ved sametingsvalg og kommune-/fylkestingsvalg. Vedkommende er da ikke valgbare til Árja styre, lokallag av Árja eller andre tillitsverv i Árjas organisasjon. Tillitsvalgte i Árja kan heller ikke ha tillitsverv i politiske sammenslutninger som konkurrerer med Árja i valg.
 
# 9 Endring av vedtektene og oppløsning av partiet

Disse vedtektene kan endres av årsmøtet når minst 3⁄4 på årsmøtet stemmer for det. Forslag til vedtektsendringer legges på forhånd frem for styret.

Oppløsning av Árja kan skje gjennom at forslag om oppløsning får 3⁄4 flertall på to påfølgende årsmøter. Hvis andre lister eller politiske partier/organisasjoner ønsker å slå seg sammen med Árja, regnes ikke dette som oppløsning av Árja. Sistnevnte saker behandles på årsmøtet som vanlig årsmøtesak.
 
# 10 Utmelding og eksklusjon fra partiet

Utmelding av partiet skjer skriftlig og gjøres gjeldende umiddelbart etter mottatt skriv. Et medlem kan fratas medlemskapet i partiet dersom vedkommende motarbeider Árjas formål, vår politiske og organisatoriske virksomhet og våre vedtekter. Vedtak om fratakelse av medlemskap er endelig og kan ikke omgjøres. Årsmøtet fatter vedtak om eksklusjon med 2/3 flertall.

 

Riktig reviderte vedtekter bekreftes av protokollunderskrivere fra Árjas årsmøte 30.05.2015.

Rune Pettersen                                                                                                Marit A. Hildonen

Bli medlem!

Medlemskontingent kr 100,–
Pensjonist kr 50,–
Student kr 50,–

Konto: 4901.15.82361

Vipps: 88600

';
Gnist - web som funkler