Sametinget må engasjere seg for å opprettholde «verddevuohta» (gjestevennskap)

Árja er bekymret over å høre at det i Porsanger har oppstått stridigheter mellom reindriftsutøvere og lokalbefolkningen. De lokale i Goarahat/Gåradak-området forteller eksempelvis at reinen beiter i områder hvor den ikke har vært tidligere og at reindriftsutøverne har ført rein til øyene uten å informere lokalbefolkningen. Dette har påvirket de lokales tradisjonelle utmarksbruk ved at…

Situasjonen til samiske barnevernsbarn uholdbar

– Árja foreslår at det etableres kulturell støtteplan for samiske barn Árja er svært bekymret for situasjonen og rettssikkerheten til samiske barn i barnevernssaker. Slik det er i dag fjernes barna fra sine hjem og plasseres hos norske beredskapshjem og fosterfamilier. – Dette resulterer i at samiske barn mister kontakten med det samiske, både med…

Árja sikrer løft for arktisk landbruk, utmarksbruk og kunnskap

Budsjettforliket på Sametinget innebærer en større satsing på arktisk landbruk, utmarksnæringer og læremidler sammenliknet med sametingsrådets forslag. Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med Høyre, NSR og Flyttsamelista om å styrke støtteordningene for landbruk i samiske områder. Det er et viktig signal som Sametinget nå gir til de som ønsker å satse…

Mindretallsråd og Sametingets omdømme

Under Sametingets plenum på onsdag ble det fremmet et mistillitsforslag mot det sittende Sametingsrådet. Bakgrunnen for dette var at Sametingsrådet ikke hadde gitt fullstendige opplysninger til Sametingets plenum i desember. Vedrørende sin tilknytning til Álttá sámiid searvi. Árjas sametingsgruppe er svært kritisk til Sametingsrådet kommer med feilopplysninger. Árja stemte ikke for mistillitsforslaget, men er svært…

Fiske for den minste Kyst- og fjordflåten

Det er skammelig at når fisket ble lukket i 1990 ble fiskeflåten under 15 m (50 fot), som ikke hadde noe med ressurskrisa å gjøre fratatt en god del av sin relative andel av fiskeressursene til fordel for den største fiskeflåten.

Vår regnskog – det marine miljø

Våre rikspolitikere reiser rundt i verden med en høyt hevet miljøfane og er moralsk indignert over hvor lite miljøhensyn og hvor lite andre regjeringer følger opp miljøavtaler i andre deler av verden. Vi betaler milliarder til miljøfond rundt omkring, og forteller om hvor viktig det er å ta vare på regnskogen av hensyn til jordas…

Motorferdselsloven ved utmarkshøsting

Árja har registrert at Sametingsrådet ikke har gitt prinsipiell støtte i rettssaken ved Indre Finnmark tingrett om påstått brudd på motorferdselsloven i grenda Molleš. Saken er nå anket til lagmannsretten. Dette viser at det uten tvil er behov for å få endret motorferdselloven/forskriften slik at den på en bedre måte ivaretar samiske utmarksbrukeres behov som…

Gnist - web som funkler