Árjas valgprogram for østre valgkrets

  ÁRJA`s grunnprinsipper er likeverd, samhold, ytringsfrihet, personvern, enkeltmenneskets frihet, verdighet og menneskerettigheter. ÁRJA sin politikk har fokus på bolyst. Vi verdsetter distriktene, og jobber kontinuerlig for at nettopp du som bor på bygda, ved elva eller ved fjorden skal trives der, og at vår ungdom vil tilbake. Vi bor nemlig på det fineste stedet…

Árjas høringsuttalelse om stans av laksefiske i Tana

Álggahus Mii čujuhit gulaskuddanbrevii ja gulaskuddannotáhtii 07.04.2021 mas evttohuvvo bissehit luossabivddu Deanučázádagas 2021:as, ja uhcit rievdadusat guolástanláhkaásahusaide.   Mearkkašumit   Deanuálbmot lea áiggiid čađa bivdán Deanujogas ja -vuonas, ja leat hálddašan johka- ja vuotnabivdima nu bures ahte deanuluossa lea šaddan beakkán buvtta olles máilmmis. Mii oaidnit gulaskuddanbreavas ahte ráđđehus lea árvvoštallamin leahkkut/viiddidit bivddu eará šlájaide…

Befolkningen i Porsangerfjorden må bli hørt om oppdrett

Árja registrerer at Grieg Seafood har søkt om å etablere nok et oppdrettsanlegg i Porsangerfjorden, denne gang på lokaliteten Jernøya. Vi registrerer også at det er stor motstand mot dette blant befolkningen i Porsangerfjorden. Vi er kritisk til arbeidet som ble gjort i forkant av etableringen i Vedbotn. Det kom fram etter etableringen at flertallet…

Nærhet ga rett – dagens forvaltningsregimer overkjører lokalbefolkningen

Prinsippet om at nærhet gir rett er et viktig utgangspunkt for forvaltningen av våre naturressurser. Prinsippet sier at de som bor nær en ressurs også har fortrinn i utnyttelsen av ressursen. Det er et rimelig og rettferdig prinsipp som ikke skiller på etnisk grunnlag. Nærhetsprinsippet har alltid vært en viktig del av samisk ressursutnyttelse. Bygder,…

Árjas presidentkandidat – Inger Eline Eriksen Fjellgren

Inger Eline Eriksen Fjellgren er Árjas presidentkandidat og er 29 år. For henne er det viktig at vi samer kan bo i og hente vårt livsgrunnlag fra våre tradisjonelle områder, både i dag og om 100 år. Derfor står bærekraftig bruk av vår naturen sentralt i hennes politikk. Hun vil jobbe for at våre samiske barn…

Stortingsflertall for sannhetskommisjon

Det er med stor glede at Árja har fått igjennom vårt forslag fra 2014 om å få opprettet en sannhetskommisjon som skal synliggjøre Statens fornorskningspolitikk. Leder i Árja – Trond Einar Karlsen mener tiden er moden for å granske fornorskningen. – Árja var den første på Sametinget til å foreslå en granskning av fornorskningen i…

Ekstraordinær årsmøte Alta 13. mai

Det innkalles til Árjas ekstraordinære årsmøte på Scandic hotell Alta, lørdag 13. mai 2017, kl. 11.00–17.00. Det ekstraordinære årsmøte skal behandle en sak på sakslisten, Árjas sametingsvalgprogram for perioden 2017–2021. Du finner utkastet til Árjas sametingsvalgprogram for perioden 2017–2021 på www.árja.no, kom gjerne med innspill til oss! Innspill sendes til arjabellodat@gmail.com. Vi i Árja vil…

Gnist - web som funkler