Nordre valgkrets’ valgprogram

Árjas kandidater i Nordre valgkrets vil gjerne på Sametinget for å fortsette de politiske endringene vi har fått gjennomslag siden vi ble representert på Sametinget for første gang 2009. Vi håper (ønsker) at du med din stemme bidrar til at vi få inn Árja-representanter fra vår valgkrets! Árja vil at det utarbeides en samlet tiltaksplan…

Kronikk: samiske møteplasser i byene

Samiske møteplasser skal ikke være reservert folk i samiske kjerneområder. Vi opplever en samfunnstrend der den samiske befolkninga i store byer som Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen bare blir større og større. I byene er det særdeles viktig at vi samer har møteplasser. For å bevare språk, få oppleve samisk kultur, og for å ha…

Valgprogram for Sør-Norge valgkrets

Kjære velger!    Árjas kandidater i Sør-Norge valgkrets er DIN stemme på Sametinget i perioden 2021-2025 og som ønsker å fortsette Árjas arbeid for politiske endringer slik vi har fått gjennomslag for siden vi ble representert på Sametinget første gang.   Árja håper du med din stemme får våre representanter fra valgkretsen inn på Sametinget! …

Program for Gáisi valgkrets

ÁRJA`s grunnprinsipper er likeverd, samhold, ytringsfrihet, personvern, enkeltmenneskets frihet, verdighet og menneskerettigheter. Vår politikk belyser bolyst: enten du bor i byen, ved havet eller på bygda, vil Árja være ditt talerør for at du skal trives der du bor. Vi håper du med din stemme får våre representanter fra valgkretsen inn på Sametinget for perioden…

Ávjovárris valgprogram

  HJERTESAKER ÁRJA vil sikre lokalbefolkningens rettigheter til land, vann og ressurser, og at det skal være lokal forvaltning.  Motorferdselloven må endres for å anerkjenne lokalbefolkningens rett til motorferdsel i utmark. ÁRJA anser samisk kulturarv som viktig. Vi vil bevare samisk kultur for fremtidige generasjoner, blant annet ved at tradisjonell vårjakt, «lodden», benyttelse av fornybare…

Árjas valgprogram for østre valgkrets

  ÁRJA`s grunnprinsipper er likeverd, samhold, ytringsfrihet, personvern, enkeltmenneskets frihet, verdighet og menneskerettigheter. ÁRJA sin politikk har fokus på bolyst. Vi verdsetter distriktene, og jobber kontinuerlig for at nettopp du som bor på bygda, ved elva eller ved fjorden skal trives der, og at vår ungdom vil tilbake. Vi bor nemlig på det fineste stedet…

Árjas høringsuttalelse om stans av laksefiske i Tana

Álggahus Mii čujuhit gulaskuddanbrevii ja gulaskuddannotáhtii 07.04.2021 mas evttohuvvo bissehit luossabivddu Deanučázádagas 2021:as, ja uhcit rievdadusat guolástanláhkaásahusaide.   Mearkkašumit   Deanuálbmot lea áiggiid čađa bivdán Deanujogas ja -vuonas, ja leat hálddašan johka- ja vuotnabivdima nu bures ahte deanuluossa lea šaddan beakkán buvtta olles máilmmis. Mii oaidnit gulaskuddanbreavas ahte ráđđehus lea árvvoštallamin leahkkut/viiddidit bivddu eará šlájaide…

Befolkningen i Porsangerfjorden må bli hørt om oppdrett

Árja registrerer at Grieg Seafood har søkt om å etablere nok et oppdrettsanlegg i Porsangerfjorden, denne gang på lokaliteten Jernøya. Vi registrerer også at det er stor motstand mot dette blant befolkningen i Porsangerfjorden. Vi er kritisk til arbeidet som ble gjort i forkant av etableringen i Vedbotn. Det kom fram etter etableringen at flertallet…

Nærhet ga rett – dagens forvaltningsregimer overkjører lokalbefolkningen

Prinsippet om at nærhet gir rett er et viktig utgangspunkt for forvaltningen av våre naturressurser. Prinsippet sier at de som bor nær en ressurs også har fortrinn i utnyttelsen av ressursen. Det er et rimelig og rettferdig prinsipp som ikke skiller på etnisk grunnlag. Nærhetsprinsippet har alltid vært en viktig del av samisk ressursutnyttelse. Bygder,…

Gnist - web som funkler