Vi er samer og vil alltid være det

Árjas verdisyn og grunntanke  Árja er et samisk parti. Grunnlaget for Árjas politikk utledes av vår særegne samiske kultur, våre felles verdier, vårt grunnsyn og vår historiske tilhørighet til nordområdene. Samene er ett folk med historisk tilknytning til arktiske områder. Hele det samiske folk er viktige kulturbærere og formidlere av våre verdier og felles kulturarv.…

Árja er et parti for alle samer

Árja gjorde et brakvalg ved sametingsvalgene i 2009 og 2013. Partiet, som ble etablert i 2007, fikk inn fire representanter ved valget 2013, fra tre valgkretser: Østre, Ávjovárri og Gáisi. Når det ble skifte av Sametingsråd i 2016, så inngikk Árja et politisk samarbeid hvor vår presidentkandidat Inger Eline Eriksen ble valgt til rådsmedlem. Árja…

Et åpnere, mer inkluderende Sameting

I 2009 sa Árja: Vi vil ha et åpent, inkluderende Sameting! Sametinget er samenes selvstyreorgan og et sterkt Sameting er en forutsetning for en styrking av samenes selvbestemmelsesrett som et folk. Sametinget må få mer beslutningsmyndighet i saker som særlig berører samene. Konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og statlige myndigheter må overholdes. Samtidig har Sametinget selv et…

Samiske språk og medier

Samisk språk – en viktig del av samisk identitet Det samiske folket er et rikt folk fordi vi har så mange samiske språk, og så mange ulike måter vi kan bruke språkene våre på. Enten det er gjennom nettbrett og applikasjoner, eller gjennom koftesøm og skjæring av sennagress, så ønsker vi at våre samiske språk skal…

Bygdene og byene, samiske samfunn i en ny tid

Árja mener at meahcci/naturen er en del av oss, og det er vårt hjem, vårt spiskammer og våre barns lærested og lekeplass Árja er et parti som ivaretar interessene til samer i bygd og i by. Árja ønsker at infrastrukturen i bygdesamfunnene må styrkes og at fraflytting fra sjøsamiske og andre samiske småsamfunn må bremses opp ved…

Samiske barn og unge

Det mest dyrebare vi har Árja mener at samiske barnehager skal styrke barnas språk. De samiske barnehagene skal ha et samisk innhold i sine pedagogiske planer, og bygge på samiske oppdragelsesnormer og tradisjonell kunnskap. Oppdragelse og utdanning må bygge på samenes egne premisser og på våre verdier. Opplæringen må derfor ta utgangspunkt i det enkelte…

Samiske eldre

Ressurspersoner i tradisjonskunnskap i en moderne tid Árja lovet at hvis vi kom inn på Sametinget så ville vi sikre en tydelig eldrepolitisk satsning. Vi mener vi har fått til mye!  Árja har fått gjennomslag for etablering av Sametingets eldreråd. Eldrerådet har styrket Sametingets eldrepolitiske arbeid.  Árja har særlig støttet opp om prosjektet i ulike samiske…

Rett til tradisjonell og moderne høsting av fornybare ressurser

Kombinasjonsnæringer for fremtiden Det samiske folk har historiske rettigheter til utnyttelse av fornybare ressurser på land, i sjø, vann og vassdrag, på grunnlag av alders tids bruk, hevd og lokale sedvaner. Samene innehar verdifull kunnskap som bør brukes som grunnlag for forvaltningen av ressursene, fordi samene har forvaltet ressursene på en bærekraftig måte i tusener…

En ny samisk miljøpolitikk basert på erfaringskunnskap

Tradisjonell bruk er det beste vern Vi er forpliktet til å tenke på vegne av syv fremtidige generasjoner i alt det vi gjør som politikere. Árja har en helhetlig miljøpolitikk, en politikk som ivaretar samiske interesser både ved større utbyggingsprosjekter med potensielt skadelige miljøkonsekvenser for både mennesker og alt annet levende, og ved forvaltningen av naturressursene…

Sjøsamiske kombinasjonsnæringer og fiskerettigheter

Vi hegner om sjøsamenes levesett Folket på kysten har historiske rettigheter til utnyttelse av fornybare ressurser i kyst- og fjordområdene basert på alders tids bruk, hevd og lokale sedvaner. Retten til fangst og fiske er selve livsgrunnlaget for kystbefolkningen og sjøsamene er inne i en kritisk periode hvor de trenger et Sameting som aktivt støtter…

Gnist - web som funkler