Valgprogram for Sør-Norge valgkrets

Uncategorized @no

Kjære velger! 

 

Árjas kandidater i Sør-Norge valgkrets er DIN stemme på Sametinget i perioden 2021-2025 og som ønsker å fortsette Árjas arbeid for politiske endringer slik vi har fått gjennomslag for siden vi ble representert på Sametinget første gang.

 

Árja håper du med din stemme får våre representanter fra valgkretsen inn på Sametinget! 

 

Våre hjertesaker: 

 

Árja vil 

 • jobbe for at alle bysamer i Norge skal ha tilgang til samiske møteplasser. Derfor vil vi jobbe for opprettelsen av samisk hus i Bergen og Trondheim. Vi ønsker at de samiske møteplassene i byer skal være politisk uavhengige, og at politiske partier ikke skal ha eierskap over dem.
 • At samarbeidet mellom Sametinget og byrådet i Oslo skal styrkes, særlig innenfor kultur, helse og opplæringssaker. Árja har vært tydelig aktør i nåværende samarbeid mellom Sametinget og byråd for kunnskap i Oslo kommune, og vi ønsker å videreføre vårt engasjement. 
 • At Samisk hus i Oslo skal ha en fast finansiering fra både Oslo kommune og Sametinget. Samisk hus i Oslo skal være samenes kulturhus med egnede lokaler for konserter, samiske kunstutstillinger, møtevirksomhet, språkkurs og lignende. 
 • At det samiske barnehagetilbudet i hovedstaden og andre steder hvor det er behov for det i Sør-Norge valgkrets, styrkes. 
 • At alle som ønsker det skal kunne få samisk språkopplæring, uavhengig av bosted. Det er viktig med et godt tilbud på samisk i barnehage, grunnskole og på videregående skole. Vi ønsker at flere med ikke-samisk bakgrunn også skal velge å lære seg samisk. 
 • At det blir flere møteplasser for samer i store byer, det bør være egnede lokaler for konserter, samiske kunstutstillinger, møtevirksomhet, språkkurs og lignende. 
 • At det opprettes et nasjonalt fornorsknings- og forsoningsmuseum. 
 • At ordningen med egen samisk utviklingskoordinator videreføres i Oslo, og at opplæringstilbudet i andre kommuner forbedres. Vi ønsker bedre kvalitet på fjernundervisning og at elever får reise på språkbadssamlinger. Foreldre må informasjon om opplæringstilbudet før barna begynner på skole. 
 • At Sametinget og utdanningsinstitusjoner gjør mer for å rekruttere flere samisktalende til barnehagelærerutdanning, lærerutdanning og tolkeutdanning. Dette vil være med på å gi et fullverdig og fremtidsrettet tilbud for samer i byen. 
 • At det skal utvikles en samisk kultur innhold i den kulturelle skolesekken. Sametinget og kommunene må sammen få i gang et slikt prosjekt som kan ambulere i alle skoler i Sør-Norge. 
 • At også samer som er bosatt sørpå skal kunne nyte godt at et godt kurstilbud i duodji og kunst- hvor det er mulig å lære seg duodji fra ulike samiske områder i Sápmi. 
 • At det fortsatt skal satses på samisk eldrepolitikk på Sametinget. Árja er garantisten for at samiske eldre blir hørt, vi fikk gjennomslag for etableringen av Sametingets eldreråd, og vil utvikle rådet videre og sikre samiske eldre et godt pleie- og omsorgstilbud i by og bygd. 
 • At det opprettes en nasjonal, døgnåpen tolketjeneste. 
 • At Sametinget blir mer synlig i hovedstaden og styrker arbeidet opp mot Storting og Regjering i viktige saker for samene. Vi vil gjenetablere Sametingets kontor i Oslo, og at det satses mer på utadrettet virksomhet, informasjonskampanjer og lignende for å spre mer kunnskap om Sametinget også i Sør-Norge.
Gnist - web som funkler