Program for Gáisi valgkrets

Nyheter, Program

ÁRJA`s grunnprinsipper er likeverd, samhold, ytringsfrihet, personvern, enkeltmenneskets frihet, verdighet og menneskerettigheter. Vår politikk belyser bolyst: enten du bor i byen, ved havet eller på bygda, vil Árja være ditt talerør for at du skal trives der du bor.

Vi håper du med din stemme får våre representanter fra valgkretsen inn på Sametinget for perioden 2021-2025!

 

Våre hjertesaker er

 

Opplæring:

Samisk læremiddelproduksjon skal prioriteres, slik at både elever og lærere får

tilgang på nye læreverk.

Elever som har samisk skal der det er mulig ha tilbud om stedlig samisklærer. For å

oppnå dette bør det være et fokus på å rekruttere samisklærere ved hjelp av

virkemiddelordninger og ved hjelp av gode vilkår i lærerstillinger.

Árja vil ha flere samiske barnehager og at alle som ønsker det skal få et samisk

barnehagetilbud.

Alle som vil skal kunne lære seg samisk i barnehager, på skoler og via språkkurs.

Stipendordninger skal opprettholdes og utvikles for de som vil studere samisk.

Samisk språkkurs må tilpasses behov fra kundene og tilbys fra utdanningsinstitusjoner og språksenter.

 

Kultur:

Árja vil følge opp og evaluere samarbeidsavtalen mellom Tromsø kommune og

Sametinget.

Et samisk kultursenter eller et samisk hus i Tromsø skal bli en realitet. Det er et stort

mangfold av samiske kulturaktiviteter i Tromsø som fortjener et felles samlingssted. For å sikre en uavhengig modell, vil vi at ingen politiske partier skal kunne være eiere.

Idrett skaper identitet og samhørighet. Vi vil jobbe med å fremme samiske idrettslag- og arrangementer, slik at samiske idrettsutøvere får muligheten til å drive idrett i egne områder.

Gjennom å legge til rette for lokal forvaltning i kommunene vil Árja fremme utvikling

som er tilpasset befolkningens behov. Herunder også lokal forvaltning av snøskuterløyper.

 

Næring og miljø:

Árja arbeider for opprettholdelse og utvikling av samisk fiskerinæring og arktisk

landbruk.

Bærekraften i det tradisjonelle fjordfisket skal beskyttes noe som betyr at både

fiskeoppdrett og turistfiske må reguleres med et strengere regelverk inn i fremtiden.

Fiskeoppdrett skal ikke ødelegge viktige gyteområder for fisk og eksisterende oppdrett må utøves på en økologisk og forsvarlig måte.

Árja sier nei til gruvedrift og nyetablering av fiskeoppdrett som ikke er i lukkede eller

landbaserte anlegg.

– Vi vil jobbe med å begrense nybygging av hyttefelt og vindmølleparker som ikke er i tråd med lokalbefolkningens ønsker.

 

Helse:

Árja er garantisten for at eldre blir hørt. Árja fikk gjennomslag for etableringen av

Sametingets eldreråd, og vil videre sikre et godt pleie – og omsorgstilbud i bygd og

by.

Samiske mattradisjoner og aktivitetstilbud bør finnes lokalt på sykehjem.

Helsepersonell må ha kompetanse i samisk kultur og språk og det bør legges til rette

for kompetanseheving på dette felt.

Árja vil arbeide for å bedre tolketjenester, og ønsker å jobbe for opprettelsen av en døgnåpen, nasjonal tolketjeneste. 

Gnist - web som funkler