Nordre valgkrets’ valgprogram

Nyheter, Program

Árjas kandidater i Nordre valgkrets vil gjerne på Sametinget for å fortsette de politiske endringene vi har fått gjennomslag siden vi ble representert på Sametinget for første gang 2009. Vi håper (ønsker) at du med din stemme bidrar til at vi få inn Árja-representanter fra vår valgkrets!

 • Árja vil at det utarbeides en samlet tiltaksplan for de sjøsamiske fiskerier, og sjøsamenes historiske rettigheter til fiske, og at sjølaksefisket ikke skal urimelig begrenses. Fisketidene i sjølaksefiske skal (må) tilbakeføres til slik de var i 1980.
 • Árja vil at tradisjonell samisk fangst og jakt skal bli en permanent lovbeskyttet form for jakt.
 • Árja vil at fiskeoppdrett skal drives på økologisk bærekraftig måte og at det skal opprettes et drivgarns deponi i alle kommuner for fangst av rømt oppdrettsfisk.  Árja vil at alle nye oppdrettsanlegg skal være utslippsfrie.
 • Árja sier nei til dumping av deponimasser fra gruveindustrien i sjø, vann og vassdrag! Vi vil at eksisterende næringer i våre områder skal ha det nødvendige vern mot industriselskapers drift som ødelegger livsgrunnlaget for mennesker som bor ved sjøen og lever av det naturen og fjorden gir.
 • Árja vil fortsette jobben for et eget, politisk uavhengig, samisk kultursenter i Nordre valgkrets.
 • Árja vil at alle som ønsker å lære seg samisk skal få tilbud om det. Vi ønsker egne samiske språkkurs for voksne, og språkbadskurs og samlinger.
 • Árja vil videreutvikle språkbad for barn og unge ved å aktivt jobbe med utvekslingstilbud rettet mot samiske kjerneområder, herunder også samiskspråklig leirskoletilbud.
 • Árja vil jobbe for at en egen samiskspråklig kommunal barnehage i Alta etableres. Vi vil også jobbe for at det opprettes flere samiskspråklige avdelinger i barnehager, i vår valgkrets, basert på språkbadmodeller.
 • Árja vil jobbe for at sjøsamiske tradisjoner med kombinasjonsnæringer videreutvikles og opprettholdes.
 • Árja vil at samiske eldre på institusjoner skal ha lovmessig rett til å bruke og bli forstått på sitt morsmål.
 • Árja vil at samiske eldre skal ha en lovfestet rett til omsorg særlig tilpasset egen kulturbakgrunn.
 • Árja vil at det blir bygd et akseptabelt sykehustilbud i Alta for majoritetsbefolkning i vest Finnmark.
 • Árja vil at hver kommune skal selv få styre motorferdselen innenfor egne grenser og at statsforvalterens overprøvingsmyndighet begrenses.
 • Árja støtter at det opprettes flere snøscooterløyper i vår valgkretskrets slik at næringsutøvere som lever av vinterturisme samt lokalbefolkninga skal kunne dra nytte av de ressurser som naturen vår har å by på. Herunder også avstikkere fra løyper til fiskevann.
 • Árja støtter ikke inngrep i naturen som vil skape stor skade og true eksisterende næringer og kulturbasert høsting av naturressursene i vårt område.
 • Árja vil ha samarbeidsavtale mellom Sametinget og kommunene for å sikre gode samiske språktilbud innenfor helse-og omsorg, kommunale tjenester og opplæring og for å synliggjøre alle former for samisk kultur og språk i kommunene.
 • Árja vil ytterligere styrke melke- og kjøttproduksjon i arktisk landbruk. Videreføre dagens ordning med tilskudd til nyinvesteringer av bygg og produksjonsutstyr i landbruket utvides.
 • Árja vil ha økt satsning på kortreist mat og vil jobbe for å få istand en næringsavtale for tradisjonell samisk utmarksnæring.
 • Árja vil at regionstørrelsene for rovdyrforvaltning reduseres og at det blir opprettet flere regioner.
 • Árja vil at Statlige myndigheter pålegges å ha bedre oversikt og kontroll over sine rovdyr for å forebygge tap for beitenæringer.

 

 

Gnist - web som funkler