Ávjovárris valgprogram

Nyheter, Program

 

HJERTESAKER

ÁRJA vil sikre lokalbefolkningens rettigheter til land, vann og ressurser, og at det skal være lokal forvaltning. 

Motorferdselloven må endres for å anerkjenne lokalbefolkningens rett til motorferdsel i utmark.

ÁRJA anser samisk kulturarv som viktig. Vi vil bevare samisk kultur for fremtidige generasjoner, blant annet ved at tradisjonell vårjakt, «lodden», benyttelse av fornybare ressurser og samisk kultur blir anerkjent slik som nevnt i grunnloven.  

 

Arealer, utmarkshøsting, jakt og fiske – ÁRJA vil: 

Bevare Ávjovárri fra ødeleggende arealinngrep og virksomhet, både på land og i sjø, vann og vassdrag.

Satse på fjordfiske, innlandsfiske, bærplukking, urtesanking, utvikling og produksjon av lokal mat.

Arbeide for at sjøsamer får lovfestet sin rett til fiske og rekruttere flere unge fiskere. Dette gjelder også sjølaksefisket.

Sikre lokalbefolkninga langs Tanavassdraget retten til tradisjonell fiske. 

Kreve at Fefo skal fremme og ta hensyn til tradisjonell utmarksbruk og høsting. Lokalbefolkningen skal ha førsterett til våre områder, ressurser og jakt. Fefo skal ikke kreve avgift for vedteig.

Kreve at de med tilknytning til en bygd gjennom slektskap eller familiebånd må få mulighet til å høste til egen birgejupmi (egen husholdning) i området.

Løfte lokale turist -og reiselivsnæringer som fremmer samisk kultur, for å sikre lokale arbeidsplasser. 

At Sametinget motsetter seg vern av viktige bruksområder. ÁRJÁ mener at vern av områder skjer best gjennom lokalbefolkningens bruk av områder. 

 

Samisk jordbruk og reindrift – ÁRJA vil:

Styrke virkemiddelordninger for samisk ungdom som ønsker å satse på arktisk samisk landbruk.

Gi arktisk samisk landbruk lovmessig anledning til å produsere og omsette kortreist mat.

Opprettholde og trygge eksisterende beiteområder i utmark.

Bevare og utvikle tradisjonell samisk reindrift.

Fremme verddevuohta, som er en samisk kulturarv basert på god kommunikasjon. Styrke kommunikasjonen mellom primærnæringene.

Regulere rovdyrbestanden til fordel for primærnæringene og gi lovmessig anledning til å felle skadedyr.

 

Språk og kultur – ÁRJA vil:

Styrke samisk språktilbud i barnehagene. 

Styrke tilbudet til samiske barn i medier, bøker og apper. 

Synliggjøre og styrke kvensk språk og kultur. Vi vil støtte arbeidet med å løfte kvensk til nivå 3 i Minoritetsspråkpakten.

Støtte arrangementer og medier som fremmer samisk språk og kultur, herunder arbeide for fast støtte til Guovdageainnu Lagasradio.

Arbeide for at lag og foreninger, som fremmer samisk språk og kultur, får nødvendig støtte for sitt arbeid. Stimulere foreninger til økt samisk kultursamarbeid med samer i Russland.

Arbeide for at Beaivvaš Sámi Nášunalateáhter får realisert sitt nye bygg samlokalisert med Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino.

Jobbe for at ”Árbediehtu”-prosjektet gjenopptas.

Støtte oppgradering og utvidelse av RiddoDuottarMuseat i Karasjok.

 

Skole og utdanning – ÁRJA vil:

Styrke og stimulere produksjon av læremateriell.

Bevare og styrke skolene i Ávjovárri, herunder grendeskolene i Máze, Billefjord og Børselv, og våre samiske videregående skoler i Kautokeino og Karasjok. 

Arbeide for at Samisk videregående skole og reindriftsskole får realisert sitt nye bygg samlokalisert med Beaivvaš Sámi Nášunalateáhter i Kautokeino.

Bruke de eldre som ressurspersoner i barnehage og skole. De eldres erfaring, kunnskap og visdom har stor verdi.

Forbedre samarbeidet mellom skoler og lokalt næringsliv.

Tilrettelegge for at miljøarbeider- og oppfølgingstjeneste i de videregående skoler har samisk kulturkompetanse.

Jobbe for at det opprettes samiskspråklig leirskoletilbud. 

 

Helse og velvære – ÁRJA vil:

Styrke nødvendig helse-/og legetjeneste for samisktalende brukere og eldre. 

Øke samisk språk-/og kulturkompetanse blant helsepersonell.

Styrke tilbudet til samer innen psykiatri og rusomsorg.

Beholde og styrke desentralisert samisk sykepleierutdanning ved Samisk høyskole i Kautokeino.

Jobbe for desentralisert samisk politiutdannelse ved Samisk høyskole i Kautokeino.

Arbeide for at våre eldre får anledning til å bo hjemme lengst mulig. Vi vil at hjemmetjenesten skal styrkes. 

Støtte lokale lag og foreninger som kan gi aktivitetstilbud til eldre som bor hjemme.

Fremme utmarksutøvelse som en kilde til livskvalitet og god helse for befolkningen, spesielt de eldre.

Forbedre tilbudet til samiske barn i barnevernet. 

Jobbe for at det opprettes en fødeavdeling og akuttmottak ved klinikk Alta.

Arbeide for at Barnehuset i Finnmark etableres i Ávjovárri.

 

Samferdsel – ÁRJA vil:

Sikre gode bussforbindelse til elever og studenter som er elever/studenter i de samiske videregående skoler og Samisk høyskole.

Bidra til at flyplassen i Kautokeino blir oppgradert til å kunne brukes til ambulansefly og til nødflyplass.

Bidra til å styrke Banak som hovedflyplass.

Opparbeide samarbeidsmuligheter i.f.m. snuhavna i Porsanger 

Arbeide for snarlig oppgradering av riksvei 92 mellom Karasjok og Kautokeino.

Gnist - web som funkler