Árjas valgprogram for østre valgkrets

Nyheter, Program

Foto: Ilkka Jukarainen

 

ÁRJA`s grunnprinsipper er likeverd, samhold, ytringsfrihet, personvern, enkeltmenneskets frihet, verdighet og menneskerettigheter. ÁRJA sin politikk har fokus på bolyst. Vi verdsetter distriktene, og jobber kontinuerlig for at nettopp du som bor på bygda, ved elva eller ved fjorden skal trives der, og at vår ungdom vil tilbake. Vi bor nemlig på det fineste stedet på jord: Sápmi. 

 

Næringer

ÁRJA verdsetter og forstår den viktige plassen våre ulike næringer har. Vi har en tanke om at lokalt næringsliv må gå foran næringsaktører utenfra. Vår politikk og vårt program skal sørge for gode vilkår for samiske næringsutøvere i hele Sápmi. Vi forstår nemlig at næring henger tett sammen med alle andre aspekter i samfunnet, og at uten et sunt næringsliv, får man ikke et samfunn i vekst.

 

Næring i utmark

Lov om motorferdsel i utmark må tilpasses slik at høstingskulturen av naturressursene kan videreføres til neste generasjon. Barmarkskjøring i utmark skal skje på en skånsom måte og etablerte kjørespor og ferdselsårer skal i størst mulig grad benyttes. Motorferdsel i utmark i vintersesongen skal tilrettelegges slik at høstingskulturen videreføres. Samtidig må motorferdselsloven i utmark tilpasses alle næringer og slik at lokalbefolkningens høstingskultur kan opprettholdes og videreføres.

Det skal tilrettelegges for gjenreising av nye gammer på tidligere gammetufter og vedlikehold av eksisterende gammer. Kommunene har et særlig ansvar for å tilrettelegge for motorferdsel i utmark slik at eiere og brukere av gammer kan drive nødvendig vedlikehold, bruk og oppsyn av disse.

 

Fiske

Den sjøsamiske kulturen må bevares, og fiskere samt kombinasjonsbruk må ha mulighet til å levere fisk til kai- og foredlingsanlegg lokalt. De sjøsamiske fiskerne bør ha investeringsordninger gjennom Sametinget som sikrer en forutsigbare rammer.

Kontroll av predatorer er viktig for samisk næringsutøvelse og har tradisjonelt vært forvaltet av lokalbefolkninga. Dette vil vi gjeninnføre, og foreslår derfor at forvaltninga av predatorer håndteres av de lokale rettighetshaverne.

Vi mener også at ved oppstart av nye oppdrettsanlegg i (tradisjonelle samiske områder) tradisjonelt samiske fjorder og kyststrøk skal lokale fiskere og Sametinget konsulteres. 

 

Landbruk

Arktisk landbruk er en samisk tradisjon. Derfor vil vi styrke bøndenes tilskuddsordninger for modernisering av drifta, og jobbe mot lokal foredling og salg av matprodukter. Vi mener det bør opprettes ordninger som gjør det lettere for ungdom og kvinner å starte i landbruket. 

 

Reindrift

Reindrift er en viktig næring for mange samer og må ha levedyktige vilkår slik at den kan videreføres på en bærekraftig måte både økonomisk, klimavennlig og med høy dyrevelferd. Dette vil også styrke lønnsomheten til andre primærnæringer som har dyr på utmarksbeite. Reindriftsnæringen må styrke samarbeidet (verddevuohta) om bruken av utmark med andre utmarksnæringer og med lokalbefolkningen om bolystpregede aktiviteter.

 

Rovdyr

ÁRJA mener at sentrale myndigheters rovdyrpolitikk er katastrofe for saue- og reindriftsnæringen. Bestanden av rovdyr og rovfugler må sterkt reduseres med et klart mål om å gi næringene forutsigbare rammer for fremtidig drift. Forvaltningen av rovvilt må flyttes fra Miljødepartementet til Landbruksdepartementet.

 

Andre næringer

Sametinget bør opprette ordninger som gir økonomisk støtte til lokalt, samisk næringsliv. Vi vil opprette lokale matforedlingslokaler, og legge til rette for lokalt kjøp og salg av kortreist mat. 

Vi vil at reiseliv i samiske områder utvikles med utgangspunkt i samisk kultur, verdier og levesett, og må ikke hindre tradisjonelle næringer og utmarksbruk. 

 

Språk og utdanning

Samiske barn og unge er det mest dyrebare vi har og det de som er fremtidens språkbærere. Vi må fortsette å satse på de samiske barnehagene, skolene og andre språklige tilbud. For at dette skal realiseres, må det utdannes flere samiske lærere i barnehage og skole. Det må kontinuerlig jobbes for å sikre fremtiden til det samiske språk, i alle områder av Sápmi.

 

Framtidens språkbærere

ÁRJA vil jobbe for at det lovfestes en individuell rett til opplæring i og på samisk i opplæringsloven for samiske elever. Undervisning i samisk skal være godt tilrettelagt på skolene slik at faget ikke kommer i konflikt med andre fag, og utenfor vanlig undervisningstid. Elever som har samisk på skolen skal ikke oppleve samiskundervisningen som en ekstra belastning! 

ÁRJA mener at barnehagen skal utformes og tilrettelegges slik at de samiske utmarkstradisjoner/birgejupmi, fangst- og fiske kommer tydelig til uttrykk. Samtidig vil vi jobbe for at samiske barn skal ha en lovfestet rett til et samiskspråklig barnehagetilbud

Vi lever i et moderne samfunn med større behov for digitale ressurser. Vi vil jobbe for at det produseres flere samiske læremidler, lydbøker, App-er, nettbaserte spill og programmer som stimulerer til økt læring.

ÁRJA mener at de samiske bygdene er en viktig livsnerve for det samiske samfunn, og vi vil jobbe for at det etableres en egen statlig tilskuddsordning for samiske grendeskoler.

 

Fornorskning og forsoning:

Samene har gjennom tiden blitt utsatt for en hard assimilasjonspolitikk fra statlig hold. Fornorskningshistorien og dens konsekvenser må synliggjøres i pensum på grunn- og videregående skoler for alle elever i Norge. Samtidig bør alle stortingspolitikere få en innføring i fornorskningshistorien og dens konsekvenser. 

En av de samiske gruppene som ble hardest rammet av fornorskningen er østsamene. Et forsonende tiltak vil være å sikre økonomisk støtte til synliggjøring av østsamisk kultur, og styrke deres organisasjoner og språk. 

 

Forskning og høyere utdanning:

ÁRJA vil jobbe for å få forskermiljøene og storsamfunnet til å anerkjenne tradisjonell samisk kunnskap, erfaring og viten som viktige kunnskapsbaser for all samfunnsutvikling.

 

Naturressurser

Naturressursene våre har vært grunnlaget for bosetting i samiske områder i flere tusen år. Samene har lært å utnytte og ta vare på ressursene slik at de kommer til nytte også for neste generasjon. I 2021 er Tanaelva stengt for laksefiske og i Finnmark kan det kun skytes én rype pr. dag, det er krise!

 

Forvaltningen

ÁRJA vil at fastboende samer skal ha lovfestet rett til å forvalte og nyttiggjøre seg av naturressurser i sine nærområder. Forvaltningen av naturressursene skal gjøres i samråd med lokal tradisjonskunnskap. God forvaltning over flere tusen år viser at lokalkunnskapen er viktig og må ha sin rettmessige plass i forvaltningen.

 

Fortrinnsrett
Lokalbefolkningen skal ha fortrinnsrett til høsting av naturressursene innen jakt, fiske og bærplukking. Adgangen til fiske i innlandsvann for tilreisende må begrenses ytterligere og kan kun tillates i organiserte former med lokale guider eller reiselivsselskap med lokal tilknytning. 

I perioder med ressursknapphet må forvaltningsorgan prioritere lokalbefolkningen slik at høstingskulturen ikke blir mer skadelidende enn nødvendig.

 

Klima og miljø

Klimaet på kloden er i endring og ingen steder merkes dette så godt som i arktisk sone. Stigende temperaturer vil være svært uheldig for dyr, mennesker og vegetasjon. En kortere og mer snøfattig vinter vil være en stor trussel for mange fiske- og dyrearter samt aktiviteter som menneskene som bor her har utøvd i flere tusen år. Vi må gjøre alt vi kan for å begrense temperaturøkningen og forhindre at isen smelter i Arktis.  

 

Smarte løsninger

ÁRJA vil jobbe for at ny teknologi med smarte og klimavennlige løsninger prioriteres i Arktis. Vi vil jobbe for at det settes av nødvendige ressurser for å ta i bruk smarthus teknologi for å redusere strømbruken på alle områder. Det skal iverksettes egen tiltakspakke for gjennomføring av energisparende tiltak på eldre bygninger i Arktis.

 

Matproduksjon

Transport av mat medfører store klimautslipp og transportlengden for mat må reduseres. ÁRJA vil jobbe for at lokalprodusert mat skal ha klare konkurransefortrinn i forhold til samme type matvarer som har lang reisevei. Konkurransefortrinnet skal gi klare fordeler for kortreist mat. Samisk levesett og tradisjoner innen matproduksjon og høsting skal være med å vise vei for resten av samfunnet.

 

Naturinngrep

Vindkraftutbygging har store negative konsekvenser for samisk levesett og utmarkshøsting. Alle konsesjoner til nye vindkraftprosjekter trekkes tilbake og ingen nye vindkraftutbygginger som medfører naturinngrep eller påvirker dyre- og fugleliv negativt tillates.

Det skal igangsettes forskning og utvikling på hvordan fysiske inngrep i naturen kan reduseres og reverseres, herunder reingjerder og andre lignende inngrep som er en trussel mot rypebestand og andre truede fuglearter. Innføring av digitale løsninger som erstatter gamle fysiske løsninger vil være et stort fremskritt for klimaet og miljøet. Árja er en tydelig motstander av miljøskadelig gruvedrift som medfører giftige utslipp av hensyn til natur, mennesker og miljøet vi lever i. 

 

Rettigheter og forvaltning

Det samiske folk har historiske rettigheter til utnyttelse av fornybare ressurser på land, i sjø, vann og vassdrag, på grunnlag av alders tids bruk, hevd og lokale sedvaner. Samene innehar verdifull kunnskap som bør brukes som grunnlag for forvaltningen av ressursene, fordi samene har forvaltet ressursene på en bærekraftig måte i tusener av år.

 

Finnmarkseiendommen (FEFO) og Finnmarkskommisjonen:

ÁRJA mener at Finnmarkseiendommen (FEFO) skal ha bedre dialog med eiendommens rettmessige eiere; Finnmarks befolkning. Dette for å sikre at lokale rettighetshavere og bygdesamfunn får forvalte sine egne områder i tråd med historisk bruk. Bygdesamfunnenes rettigheter skal sikres gjennom anerkjennelse av særlige lokale rettigheter og lokal forvaltning gjennom Finnmarkskommisjonens arbeid.

 

Sjø- og laksefiske:

De statlige myndighetenes forvaltning av sjø- og laksefisket står til stryk og oppleves som en trussel mot både sjø- og elvesamisk kultur. Retten til fangst og fiske er selve livsgrunnlaget og en viktig kulturbærer for sjøsamene og elvesamene. De er inne i en kritisk periode hvor de trenger et Sameting som aktivt støtter dem. ÁRJA mener at det tradisjonelle laksefisket i sjø og elv må opprettholdes og forvaltes lokalt gjennom et regelverk som sikrer en bærekraftig laksebestand. Herunder må også det tradisjonelle laksefisket i Neiden opprettholdes og at østsamiske tradisjoner synliggjøres.

ÁRJA er en pådriver for en lovfesting av sjøsamenes rett til fiske i sjøsamiske områder, på kysten og i fjorder. Forvaltningen av Tanavassdraget skal bli tilbakeført til de lokale rettighetshaverne. Vi vil jobbe for lokalbefolkningens rettigheter til å fiske og forvalte Tanavassdraget på grunnlag av historisk bruk.

 

Naturparker og verneområder:

Samisk tradisjonell bruk har gjennom tidene vært det beste vernet for våre ressurser, derfor oppleves statlige verneprosesser negative for samiske utmarksbrukere, jegere og fiskere. Vi mener at det samiske folket gjennom tidene har opparbeidet seg erfaringskunnskap om både klimaendringer og overlevelsesmåter i Arktis. Slik kunnskap må vektlegges mer av samfunnet.

 

Helse og omsorg

Et godt helsetibud er uvurderlig i utviklinga av Sápmi. Språkkompetanse skal være på plass for alle som har behov for det, spesielt i eldreomsorgen og legetjenestene. 

 

Eldre

Vi vil at det utvikles en helse- og eldrepolitikk i samråd med de eldre selv. Eldre skal få bo hjemme så lenge de ønsker det, og det må sikres forsvarlig pleie og omsorg. Spesielt i forbindelse med demens, er samisk kompetanse i helsevesenet essensielt, og dette skal kunne kreves av pårørende.

 

Barn

Alle samiske barn ved omsorgsovertakelse, prioriteres plass i samiske fosterhjem. Barnas samiske identitet samt språk- og kulturbakgrunn må ivaretas av barnevernet. Vi vil også arbeide med å bevisstgjøre og bekjempe vold i nære relasjoner i de samiske samfunnene, og vil støtte arbeidet med videre forskning, samisk kompetanse i kriseteam og hjelpetjenester.

 

Språk

Det er viktig å få flere ansatte i helsevesenet som har samisk kompetanse og som kan kommunisere på samisk med pasienter og pårørende. ÁRJA vil jobbe for å styrke stipendordninger som stimulerer flere samisktalende til å ta helsefaglig utdanning

Hvis det ikke er mulig å innhente samiskspråklig kompetanse, vil vi at en døgnåpen, nasjonal tolketjeneste startes opp for å dekke behovet for samiske tolketjenester innen helse og omsorg.

 

Kultur

Det samiske kulturlivet er en viktig del av hverdagen til mange samer. Mange unge setter pris på de samiske festivalene, og vi vet alle å verdsette de samiske håndverkerne med enestående duodjiprodukter på Vuonnamárkanat. Vi har unike idretter og mange talenter som vil satse på idretten. Samisk kulturliv skal blomstre, og det vil vi jobbe for!

 

ÁRJA vil at samisk deltakelse i internasjonale idrettsarrangementer som Arctic Winter Games prioriteres, og at Samisk idrettsforbund sikres forutsigbare økonomiske rammer. Samemesterskap innen tradisjonelle samiske idretter med deltakere på tvers av landegrensene er viktige møteplasser for alle generasjoner. Derfor må arrangementene få nødvendige ressurser som gir disse høy status og motiverer flere til å delta.

Det samiske barneteateret i Tana er unikt og enestående, og derfor vil vi sikre dens framtid ved gode økonomiske rammer og å gjøre det til en attraktiv arbeidsplass for kulturskolelærere.

Vi har muséer som er med på å formidle samisk historie og kultur til befolkningen, og vil at disse skal bestå og lykkes i sitt arbeid ved hjelp av videre økonomisk støtte fra sametinget. 

Vi støtter arbeidet Sannhets- og forsoningskommisjonen gjennomfører, og vil at det opprettes et nasjonalt museum for fornorsknings- og forsonings historie når rapporten er ferdigstilt.

 

Gnist - web som funkler