Befolkningen i Porsangerfjorden må bli hørt om oppdrett

Leserinnlegg

Árja registrerer at Grieg Seafood har søkt om å etablere nok et oppdrettsanlegg i Porsangerfjorden, denne gang på lokaliteten Jernøya. Vi registrerer også at det er stor motstand mot dette blant befolkningen i Porsangerfjorden.

Vi er kritisk til arbeidet som ble gjort i forkant av etableringen i Vedbotn. Det kom fram etter etableringen at flertallet av befolkningen i Porsangerfjorden ikke visste at lokaliteten var regulert til akvakultur og at Grieg Seafood hadde søkt om konsesjon på lokaliteten. Dette viser at ansvarlige myndigheter har sviktet i å inkludere de berørte partene i prosessen.

Etableringene vil kunne skade både fiskeriene og miljøet i fjorden. Vi er kritisk til at det ble gitt tillatelse til oppdrett i Vedbotn, med tanke på at lokaliteten er et gytefelt for torsk og et fiskeriområde. Lokaliteten Jernøya er også et gyteområde for torsk, også der drives det fiskerier som vil bli påvirket av en etablering. Fiskere i Porsangerfjorden har reagert sterkt på at gyteområder ofres til oppdrettsindustrien, noe som ikke er overraskende siden fisken er livsgrunnlaget deres.

Erfaringer fra andre oppdrettsfjorder viser at torsken endrer gyteatferd og forlater gyteområder i nærheten av lokalitetene, og at seien beiter på fôret under lokalitetene og blir uspiselig. Dessuten tar skalldyrnæringen skade av avlusingsmetodene der cocktailer av forskjellige kjemiske avlusingsmidler pøses ut i havet og dreper ikke bare lakselus, men også reke, kongekrabbe og andre skalldyr. Dette er bare noen av de mange påviste skadeeffektene oppdrettsnærigen har på fjordene.

Etableringene kan også få negative konsekvenser for fjordarealene til Porsanger kommune, som grenser til Nordkapp kommune like innenfor Vedbotn-anlegget og den omsøkte Jernøya-lokaliteten. Porsanger kommune vedtok like før årsskiftet å frede sine sjøarealer mot oppdrett, og en nylig spørreundersøkelse viste at 7 av 10 innbyggere i kommunen er imot oppdrett. Vi mener signalene fra Porsanger kommune og dens innbyggere bør tas på alvor, med tanke på at de deler fjorden og fiskebestandene med Nordkapp kommune.

Vi savner også engasjement fra Sametingsrådet. Vi mener Sametingsrådet må kommer mer på banen når det gjelder oppdrettsnæringens frammarsj i sjøsamiske fjorder. Denne næringen med alle dens miljøproblemer og arealinngrep representerer en av de største truslene mot sjøsamisk levesett.

Befolkningen har sagt ifra om at de ikke ønsker oppdrettsvirksomhet i Porsangerfjorden. Árja mener de ansvarlige myndighetene må høre folkets mening og handle deretter. Det innebærer å trekke tillatelsen til oppdrettsvirksomhet i Vedbotn, og ikke tillate oppdrettsvirksomhet ved Jernøya.

Gnist - web som funkler