Árjas presidentkandidat – Inger Eline Eriksen Fjellgren

Nyheter

Inger Eline Eriksen Fjellgren. Árjas presidentkandidat

Inger Eline Eriksen Fjellgren er Árjas presidentkandidat og er 29 år. For henne er det viktig at vi samer kan bo i og hente vårt livsgrunnlag fra våre tradisjonelle områder, både i dag og om 100 år. Derfor står bærekraftig bruk av vår naturen sentralt i hennes politikk. Hun vil jobbe for at våre samiske barn skal ha en rett til samisk tilbud fra barnehagen av og at det faktisk finnes samiske tilbud, personell og lærere. Hun mener at samiske eldre har en rett til en verdig alderdom hvor de møtes med noen som kan deres språk og forstår deres kulturbehov.

Inger Eline er vokst opp i Molleš, en liten fjellbygd i Karasjok kommune. Der har hennes familie klart seg med sauehold og utmarkshøsting. I dag bor Inger i Karasjok med hennes mann og to barn hvor de snakker nord- og sørsamisk i det daglige.

Hun har master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og fra Tyskland.  Tidligere har hun har jobbet som advokatfullmektig og dommerfullmektig. Hun har vært på Sametinget siden 2013 og perioden 2009-2013 var hun vararepresentant. Inger Eline ble valgt inn i Sametingsrådet i desember 2016, som det yngste rådsmedlemmet noensinne.

Gnist - web som funkler