Sámediggeráđđelahttu Sametingsrådsmedlem

Inger Eline Eriksen Fjellgren

Inger Eline Eriksen Fjellgrenii lea Árjja presideantaevttohus ja lea 29 jagi. Sutnje lea dehálaš ahte mii sámit galgat beassat ássat ja birget min árbevirolaš guovlluin sihke odne ja 100 jagi geahčen. Danne eat sáhte nuoskkidit ja bilidit min birrasa ja luonddu. Son áigo bargat sihkkarastit ahte sámi mánáin lea vuoigatvuohta sámegielfálaldahkii mánáidgárddi rájes ja ahte dákkár fálaldat gávdno, ja ahte leat doarvái bargit ja oahpaheaddjit. Son oaivvilda ahte sámi vuorrasiin lea vuoigatvuohta buorre dilis eallit maiddái sin boaresbeivviin ja ahte sii besset hállat eatnigiela ja ahte birrasis lea áddejupmi sin kultuvrii.

Inger Eline lea bajásšaddan smávva gilážis Molležis Kárášjoga olggobealde gos bearaš lea birgen sávzzadoaluin ja meahcástemiin. Odne son orru Kárášjogas isidiin ja máná guoktáin. Sis lea ruovttugiellan sihke davvi- ja lullisámegiella.

Inger Elines lea masteroahppu juristan Romssa universitehtas ja Duiskkas. Son lea bargan advokáhtafámohassan lulde ja duopmárfámohassan Sis-Finnmárkku diggegottis Deanus. Son leamaš Sámedikkis áirrasin 2013 rájes, ja áigodagas 2009-2013 lei son várreláhttu. Inger Eline válljejuvui juovlamánu 2016 sámediggeráđđái ja son lea nuoramus ráđđeláhttu goassege. 

 

 

Inger Eline Eriksen Fjellgren er Árjas presidentkandidat og er 29 år. For henne er det viktig at vi samer kan bo i og hente vårt livsgrunnlag fra våre tradisjonelle områder, både i dag og om 100 år. Derfor står bærekraftig bruk av vår naturen sentralt i hennes politikk. Hun vil jobbe for at våre samiske barn skal ha en rett til samisk tilbud fra barnehagen av og at det faktisk finnes samiske tilbud, personell og lærere. Hun mener at samiske eldre har en rett til en verdig alderdom hvor de møtes med noen som kan deres språk og forstår deres kulturbehov.

Inger Eline er vokst opp i Molleš, en liten fjellbygd i Karasjok kommune. Der har hennes familie klart seg med sauehold og utmarkshøsting. I dag bor Inger i Karasjok med hennes mann og to barn hvor de snakker nord- og sørsamisk i det daglige.

Hun har master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og fra Tyskland.  Tidligere har hun har jobbet som advokatfullmektig og dommerfullmektig. Hun har vært på Sametinget siden 2013 og perioden 2009-2013 var hun vararepresentant. Inger Eline ble valgt inn i Sametingsrådet i desember 2016, som det yngste rådsmedlemmet noensinne.

Gnist - web som funkler