En ny samisk miljøpolitikk basert på erfaringskunnskap

Tradisjonell bruk er det beste vern Vi er forpliktet til å tenke på vegne av syv fremtidige generasjoner i alt det vi gjør som politikere. Árja har en helhetlig miljøpolitikk, en politikk som ivaretar samiske interesser både ved større utbyggingsprosjekter med potensielt skadelige miljøkonsekvenser for både mennesker og alt annet levende, og ved forvaltningen av naturressursene…

Samiske rettigheter i Finnmark: Finnmarkseiendommen og Finnmarkskommisjonen

Lokalbefolkningens rettigheter først Árja har hatt en tydelig prinsipiell rettighetspolitikk på Sametinget, samtidig som vi har fokusert på gjennomføring av folkerettens regler i norsk og samisk rett. Árja har på Sametinget vært tydelige på at vi motsetter oss vern av samiske bruksområder, når slikt vern innskrenker lokalbefolkningens rett til naturhøsting. Vi har også vært tydelige…

Sjøsamiske kombinasjonsnæringer og fiskerettigheter

Vi hegner om sjøsamenes levesett Folket på kysten har historiske rettigheter til utnyttelse av fornybare ressurser i kyst- og fjordområdene basert på alders tids bruk, hevd og lokale sedvaner. Retten til fangst og fiske er selve livsgrunnlaget for kystbefolkningen og sjøsamene er inne i en kritisk periode hvor de trenger et Sameting som aktivt støtter…

Arktisk landbruk og reindrift

Viktige samiske næringer Arktisk landbruk og reindrift er viktige samiske kulturbærere. Det arktiske landbruket behøver særlige virkemidler for å kunne videreføres. Reindriften er en av flere samiske kulturbærende næringer. Reindriften styres gjennom egne selvstyreorganer og gjennom egen næringsorganisasjon, med Sametinget som en viktig premissleverandør.   Siden 2009 har Árja:  Vært med på å få økte…

Samisk forskning, tradisjonell kunnskap og kompetanse

Tradisjonell kunnskap må vektlegges mer i ressursforvaltningen Kunnskap er samfunnets viktigste forutsetning for å videreutvikles i tråd med egne verdier og på egne premisser. I de samiske samfunn finnes mye kunnskap, viten og erfaringer som det må tas hensyn til ved samfunnsutvikling, forskning, ressursforvaltning, politikkutforming og lovgivning.    Árja vil: – Arbeide for at Sámi allaskuvla skal bli…

Árja vil fortsatt styrke bygdesamfunnene

Bygdene er livsnerven i Sápmi Árja vil at Sametingets støtteordninger skal brukes til å styrke infrastrukturen i samiske områder i samisk landbruk, samiske marine og landbaserte næringer, naturhøsting, duodjiproduksjon og opplæring i bygdene. Meahcástallit (utmarksbrukere), de som lever av kombinasjonsnæringer og samiske primærnæringer, henter alle en del av sin birgejupmi fra naturressursene både på land, vann og i havet.   Árja vil: –…

En mer slagkraftig kulturpolitikk på Sametinget

Samiske kunstnere og kulturarbeidere i verdensklasse Árja mener det må gjøres en større innsats for å styrke kulturnæringene i Sápmi. Vi mener at vi selv skal ha kontrollen over vår kulturarv og selv få utvikle kulturen vår på egne premisser. Tradisjonell duodji og nyskapende duodjivirksomhet må utvikles parallelt. Árja har bidratt til at Sametinget nå har mer…

Mangfoldig samisk idrett

Samisk idrett – en viktig kulturbærer Samisk idrett er like mangfoldig som samekulturen selv. Árja vil at Sametinget aktivt støtter opp om den allsamiske idretten.   Árja vil: – At samisk deltakelse i internasjonale idrettsarrangementer som Arctic Winter Games og andre prioriteres og at Sámi Valaštallanlihttu (Samisk idrettsforbund) sikres forutsigbare økonomiske rammer. – Støtte opp om…

Gode helse- og omsorgstjenester for samer

Helsetjenester for den samiske befolkningen må ivareta samisk språk og bygge på samisk kulturforståelse. Det er fortsatt for få samisktalende leger og helsearbeidere. Árja vil ha økt rekruttering av samisktalende studenter til helsefaglige utdanninger. Nødmeldetjenesten for samiskspråklige må utvikles og sikres økonomisk. Rusproblematikk i samiske miljøer et alvorlig samfunnsproblem som Sametinget må engasjere seg mer…

Samiske språk og medier

Samisk språk – en viktig del av samisk identitet Det samiske folket er et rikt folk fordi vi har så mange samiske språk og så mange ulike måter vi kan bruke språkene våre på. Enten det er gjennom nettbrett og applikasjoner, eller gjennom koftesøm og skjæring av sennagress, så ønsker vi at våre samiske språk skal…

Gnist - web som funkler