Arktisk landbruk og reindrift

Viktige samiske næringer Arktisk landbruk og reindrift er viktige samiske kulturbærere. Det arktiske landbruket behøver særlige virkemidler for å kunne videreføres. Reindriften er en av flere samiske kulturbærende næringer. Reindriften styres gjennom egne selvstyreorganer og gjennom egen næringsorganisasjon, med Sametinget som en viktig premissleverandør.   Siden 2009 har Árja:  Vært med på å få økte…

Samisk forskning, tradisjonell kunnskap og kompetanse

Tradisjonell kunnskap må vektlegges mer i ressursforvaltningen Kunnskap er samfunnets viktigste forutsetning for å videreutvikles i tråd med egne verdier og på egne premisser. I de samiske samfunn finnes mye kunnskap, viten og erfaringer som det må tas hensyn til ved samfunnsutvikling, forskning, ressursforvaltning, politikkutforming og lovgivning.    Árja vil: – Arbeide for at Sámi allaskuvla skal bli…

Árja vil fortsatt styrke bygdesamfunnene

Bygdene er livsnerven i Sápmi Árja vil at Sametingets støtteordninger skal brukes til å styrke infrastrukturen i samiske områder i samisk landbruk, samiske marine og landbaserte næringer, naturhøsting, duodjiproduksjon og opplæring i bygdene. Meahcástallit (utmarksbrukere), de som lever av kombinasjonsnæringer og samiske primærnæringer, henter alle en del av sin birgejupmi fra naturressursene både på land, vann og i havet.   Árja vil: –…

Gode helse- og omsorgstjenester for samer

Helsetjenester for den samiske befolkningen må ivareta samisk språk og bygge på samisk kulturforståelse. Det er fortsatt for få samisktalende leger og helsearbeidere. Árja vil ha økt rekruttering av samisktalende studenter til helsefaglige utdanninger. Nødmeldetjenesten for samiskspråklige må utvikles og sikres økonomisk. Rusproblematikk i samiske miljøer et alvorlig samfunnsproblem som Sametinget må engasjere seg mer…

Samiske språk og medier

Samisk språk – en viktig del av samisk identitet Det samiske folket er et rikt folk fordi vi har så mange samiske språk og så mange ulike måter vi kan bruke språkene våre på. Enten det er gjennom nettbrett og applikasjoner, eller gjennom koftesøm og skjæring av sennagress, så ønsker vi at våre samiske språk skal…

Østsamenes og pitesamenes språk og kultur

Vi tar ansvar for minoritetene i minoriteten Sametinget bør arbeide for å sikre øst- og pitesamene representasjon på Sametinget og prioritere arbeidet med å styrke øst- og pitesamisk kultur. Árja mener at øst- og pitesamenes språk og kultur er i særskilt sårbar situasjon og at deres situasjon og deres rettigheter til å utøve sin egen…

Sametinget og grenseoverskridende samarbeid. Viktige milepæler i fremtiden

Árjas visjoner og fremtidstanker  Árja ønsker å styrke samarbeidet mellom Sametingene i Finland, Norge og Sverige. Árja ønsker å videreutvikle seg som et grenseoverskridende samisk parti og har som målsetning å stille lister ved Sametingsvalgene både i Finland, Norge og Sverige. Det som kjennetegner de samiske samfunnene, er en rik og mangfoldig kultur. For at mangfoldet…

Gnist - web som funkler